Trwa ładowanie...
bDTkFiSZ

Notowania

EMC Treść uchwał podjętych i niepodjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 14 stycznia 2021 roku.

Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. (dalej "Spółka") przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 14 stycznia 2021 roku, wraz z podaniem liczby akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, w tym liczbę głosów "za", przeciw" i "wstrzymujących się" oraz informację o zgłoszonych sprzeciwach;
Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że wszystkie uchwały przewidziane w porządku obrad zostały poddane pod głosowanie i wszystkie zostały podjęte. Tym samym odstępuje się od wskazania: 1. treści projektów uchwał, które poddane były pod głosowanie, a nie zostały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 14 stycznia 2021 roku wraz z podaniem liczby akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, w tym liczbę głosów "za", przeciw" i "wstrzymujących się"; 2. treści projektów uchwał, których podjęcie przewidziane było w porządku obrad, a które nie zostały poddane pod głosowanie podczas Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 14 stycznia 2021. Podstawa prawna szczegółowa: § 19 ust. 1 pkt 6, 7, 8 i 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

Inne komunikaty

bDTkFiTH