Trwa ładowanie...
bDZKlOsB

Notowania

SARE: strona spółki
27.01.2021, 8:24

DTR Terminy publikacji raportów okresowych w 2021 roku

Działając na podstawie § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie"), Zarząd Digitree Group S.A. z siedzibą w Rybniku („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 roku:
1. Raporty kwartalne: - Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2021 roku – 20 maja 2021 r.; - Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2021 roku – 18 listopada 2021 r. 2. Raport półroczny: - Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2021 roku – 08 września 2021 r. 3. Raporty roczne: - Jednostkowy raport roczny Digitree Group S.A. za 2020 rok – 20 kwietnia 2021 r.; - Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Digitree Group za 2020 rok – 20 kwietnia 2021 r. Jednocześnie, na podstawie §62 ust. 1 i 3 Rozporządzenia, Emitent nie będzie publikował odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych i jednostkowego raportu półrocznego. Odpowiednie raporty skonsolidowane będą zawierać wymagane jednostkowe informacje finansowe. Ponadto Emitent informuje, że na podstawie §79 ust. 2 Rozporządzenia, nie będzie publikował skonsolidowanego i jednostkowego raportu kwartalnego za IV kwartał 2020 roku oraz za II kwartał 2021 roku.

Inne komunikaty

bDZKlOtj