Trwa ładowanie...
bEaiZfjF

Notowania

AVE Zawiadomienie akcjonariusza w sprawie zmiany udziału w głosach

Zarząd ADVERTIGO S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) informuje, iż do Spółki wpłynęło zawiadomienie od akcjonariusza, p. Michała Walugi, o przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
Poniżej Zarząd przekazuje treść zawiadomienia: „Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa"), niniejszym zawiadamiam o przekroczeniu 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki ADVERTIGO S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"). Akcjonariusz: (dane akcjonariusza) 1. Data i rodzaj zdarzenia, powodującego zmianę udziału, którego dotyczy zawiadomienie: Zmiana dotychczas posiadanego udziału została spowodowana zmianą praw z instrumentów finansowych Spółki, o której Spółka poinformowała w raporcie bieżącym EBI nr 1/2021 z dn. 20 stycznia 2021 r. W związku ze sprzedażą przez Leszka Jastrzębskiego oraz Małgorzatę Jastrzębską łącznie 20.000.000 akcji imiennych serii C, wygasło uprzywilejowanie co do głosu tych akcji zgodnie z §10 ust. 4 Statutu Spółki (każda akcja uprawniała do dwóch głosów na walnym zgromadzeniu Spółki). Spowodowany przez to spadek łącznej liczby głosów z akcji wszystkich serii spowodował przekroczenie 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu z akcji posiadanych przeze mnie w momencie wystąpienia ww. zdarzenia. 2. Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: Przed zdarzeniem wskazanym w pkt 1 posiadałem 2 200 200 akcji zwykłych na okaziciela stanowiących 7,40% udziału w kapitale zakładowym, uprawniających do wykonywania z nich 2 200 200 głosów, co stanowiło 4,34% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. 3. Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: Po zdarzeniu posiadam 1 900 000 akcji zwykłych na okaziciela stanowiących 6,39% udziału w kapitale zakładowym, uprawniających do wykonywania z nich 1 900 000 głosów, co stanowi 6,18% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. 4. Podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje spółki: Nie dotyczy – brak podmiotów zależnych posiadających akcje Spółki. 5. Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o ofercie publicznej: Nie dotyczy. 6. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2, do których nabycia jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych, data ich wygaśnięcia oraz data lub termin, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji: Nie dotyczy. 7. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych oraz data wygaśnięcia tych instrumentów finansowych: Nie dotyczy. 8. Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie pkt 3, 6 i 7 i jej procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 1 900 000 głosów, co stanowi 6,18% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.”

Inne komunikaty

bEaiZfkn