Trwa ładowanie...
bDZKxNwB

Notowania

AVE Zawiadomienie akcjonariusza w sprawie zmiany udziału w głosach

Zarząd ADVERTIGO S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęło zawiadomienie od akcjonariusza, p. Januarego Ciszewskiego o zmianie pośrednio – wraz z podmiotem zależnym, tj. Kuźnica Centrum Sp. z o.o. – dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu w Spółce.
Poniżej Zarząd przekazuje treść zawiadomienia: „Na podstawie art. 69 ust. 2 pkt 2) w zw. z art. 69a ust. 1 pkt 3) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych niniejszym zawiadamiam o zmianie pośrednio – wraz z podmiotem ode mnie zależnym, tj. Kuźnica Centrum Sp. z o.o. – dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów w spółce Advertigo S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) 1. Data i rodzaj zdarzenia, powodującego zmianę udziału, którego dotyczy zawiadomienie: Zmiana dotychczas pośrednio posiadanego udziału została spowodowana nabyciem przeze mnie 633 350 akcji zwykłych na okaziciela Spółki w drodze umowy cywilno-prawnej, oraz sprzedażą w drodze transakcji sesyjnych 12 000 akcji Spółki w dniu 2 lutego 2021 roku; 2. Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: - Przed zmianą udziału bezpośrednio posiadałem 2 008 671 akcji stanowiących 6,75% udziału w kapitale zakładowym, uprawniających do wykonywania z nich 2 008 671 głosów, co stanowiło 6,53% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki; - Przed zmianą udziału pośrednio wraz z podmiotem ode mnie zależnym, tj. Kuźnica Centrum Sp. z o.o. posiadałem 17 008 671 akcji Spółki stanowiących 57,17% udziału w jej kapitale zakładowym i uprawniających do wykonywania 17 008 671 głosów, co stanowiło 55,31% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. 3. Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: Aktualnie: - bezpośrednio posiadam 2 630 021 akcji Spółki stanowiących 8,84% udziału w jej kapitale zakładowym i uprawniających do wykonywania 2 630 021 głosów, co stanowi 8,55% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki; - pośrednio wraz z podmiotem ode mnie zależnym, tj. Kuźnica Centrum Sp. z o.o. posiadam 17 630 021 akcji Spółki stanowiących 59,26% udziału w jej kapitale zakładowym i uprawniających do wykonywania 17 630 021 głosów, co stanowi 57,33% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. 4. Podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje spółki: Kuźnica Centrum Sp. z o.o. posiadająca 15 000 000 akcji imiennych Spółki, stanowiących 50,24% udziału w kapitale zakładowym, uprawniających do wykonywania z nich 15 000 000 głosów, co stanowi 48,78% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. 5. Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o ofercie publicznej: Nie dotyczy. 6. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2, do których nabycia jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych, data ich wygaśnięcia oraz data lub termin, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji: Nie dotyczy. 7. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych oraz data wygaśnięcia tych instrumentów finansowych: Nie dotyczy. 8. Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie pkt 3, 6 i 7 i jej procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: - Bezpośrednio posiadam 2 630 021 głosów, co stanowi 8,55% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki; - Pośrednio wraz z podmiotem zależnym, tj. Kuźnica Centrum Sp. z o.o posiadam 17 630 021 głosów, co stanowi 57,33% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.”

Inne komunikaty

bDZKxNxj