Trwa ładowanie...
bEahoyaJ

Notowania

CORELENS: strona spółki
12.02.2021, 15:45

COR Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia Corelens S.A. z Zortrax S.A.

Zarząd spółki pod firmą Corelens S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka Przejmująca”, „Emitent”, „Corelens”), działając na podstawie art. 504 § 1 w zw. z art. 402 [1] Kodeksu spółek handlowych („KSH”), w nawiązaniu do podpisanego w dniu 30 września 2020 r. planu połączenia Emitenta oraz spółki pod firmą Zortrax S.A. z siedzibą w Olsztynie („Zortrax”, „Spółka Przejmowana”), o czym Emitent informował raportem bieżącym ESPI nr 28/2020 z dnia 30 września 2020 r., niniejszym po raz drugi zawiadamia akcjonariuszy Emitenta o zamiarze połączenia Emitenta jako spółki przejmującej z Zortrax jako Spółką przejmowaną.
Połączenie zostanie dokonane w trybie art. 492 § 1 pkt 1) KSH poprzez przeniesienie całego majątku Zortrax na Corelens w zamian za akcje, które Corelens wyda akcjonariuszom Zortrax (łączenie się przez przejęcie) na warunkach określonych w uzgodnionym przez Zarząd Spółki Przejmującej z Zarządem Spółki Przejmowanej planie połączenia z dnia 30 września 2020 r. („Plan Połączenia”). Plan Połączenia został ogłoszony w dniu 30 września 2020 r., zgodnie z art. 500 § 2 [1] KSH, tj. poprzez bezpłatne udostępnienie Planu Połączenia do publicznej wiadomości, począwszy od dnia 30 września 2020 r. na stronie internetowej Emitenta – http://corelens.pl/dla-inwestorow/lad-korporacyjny/ oraz w raporcie bieżącym nr 28/2020 z dnia 30 września 2020 r. Plan Połączenia został poddany badaniu przez niezależnego biegłego rewidenta, który stosownie do art. 502 KSH oraz 503 KSH wydał pozytywną opinię z badania Planu Połączenia, o czym Emitent informował raportem bieżącym nr 2/2021 z dnia 18 stycznia 2021 r. Z uwagi na fakt, iż stosownie do postanowień art. 500 § 2 [1] KSH, ogłoszenie Planu Połączenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w trybie przewidzianym przez postanowienia art. 500 § 2 KSH nie jest konieczne, w treści niniejszego zawiadomienia o zamiarze połączenia Emitent nie zamieszcza informacji, o której mowa w art. 504 § 2 pkt 1 KSH. Akcjonariusze Emitenta, począwszy od dnia pierwszego zawiadomienia tj. 25 stycznia 2021 r. do dnia podjęcia uchwały w sprawie połączenia mogą się zapoznawać z Planem Połączenia oraz dokumentami wymienionymi w art. 505 § 1 KSH w siedzibie Spółki w Warszawie (przy ul. Modlińskiej 190) od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 16.00, jak również na stronie internetowej Spółki pod adresem http://corelens.pl/dla-inwestorow/lad-korporacyjny/. Niniejsze zawiadomienie jest drugim zawiadomieniem o zamiarze połączenia i dokonywane jest w sposób przewidziany dla zwoływania walnych zgromadzeń Emitenta, tj. w trybie art. 402 [1] § 1 KSH. Walne Zgromadzenie Emitenta, którego przedmiotem będzie m.in. podjęcie uchwały w sprawie połączenia zostanie zwołane w drodze odrębnego raportu bieżącego. Podstawa prawna: Inne uregulowania – art. 504 § 1 w związku z art. 402 [1] Kodeksu spółek handlowych

Inne komunikaty

bEahoybr