Trwa ładowanie...
bDINCupx

Notowania

MABION: strona spółki
22.02.2021, 18:01

MAB Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mabion S.A. na dzień 22 marca 2021 r. wraz z projektami uchwał

Zarząd Mabion S.A. („Spółka”) informuje, iż działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1, art. 402(1) i art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych, zwołuje niniejszym na dzień 22 marca 2021 roku na godzinę 12.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Konstantynowie Łódzkim, przy ul. Łąkowej 11 (Eureka Technology Park).
Planowany porządek obrad: 1) Otwarcie obrad Zgromadzenia. 2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4) Przyjęcie porządku obrad; 5) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii V, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii V, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii V oraz praw do akcji serii V do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., dematerializacji akcji serii V i praw do akcji serii V, upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji serii V i praw do akcji serii V w depozycie papierów wartościowych oraz zmiany Statutu Spółki. 6) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki oraz wprowadzenia do Statutu Spółki zmian o charakterze redakcyjnym. 7) Wolne wnioski. 8) Zamknięcie obrad Zgromadzenia. W załączeniu Spółka przekazuje treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mabion S.A. wraz z informacją o planowanej zmianie Statutu Spółki oraz projekty uchwał z załącznikami.

Załączniki

Inne komunikaty

bDINCuqf