Trwa ładowanie...
bDIOqXiZ

Notowania

SMS Żądanie wykupu certyfikatów inwestycyjnych funduszu, którego Emitent jest członkiem

Zarząd SMS Kredyt Holding S. A. ("Emitent"), informuje, iż w dniu 22 lutego 2020 roku Emitent przesłał do IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych będącym podmiotem zarządzającym funduszem KREOS Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, którego Emitent jest jedynym uczestnikiem (Fundusz) żądanie wykupu 3.000 sztuk Certyfikatów Inwestycyjnych serii E. Łączna wartość certyfikatów, których będzie dotyczył wykup wynosi w przybliżeniu ok 365.790 zł (trzysta sześćdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt złotych).
Zgodnie ze Statutem Funduszu wykup nastąpi w Dodatkowym Dniu Wykupu. Zgromadzenie Inwestorów w dniu 22 lutego 2021 ustaliło , iż Dodatkowym Dniem wykupu będzie 26 luty 2021 roku. Cena wykupu Certyfikatu Inwestycyjnego jest równa WAN Wartości Aktywów Netto przypadającej na Certyfikat Inwestycyjny według wyceny aktywów z Dnia Wykupu. Wobec powyższego dopiero po Dniu Wyceny będzie znana ostateczna wartość certyfikatów podlegających wykupowi. Z chwilą wykupu certyfikaty inwestycyjne podlegają umorzeniu z mocy prawa.

Inne komunikaty

bDIOqXjH