Trwa ładowanie...
bDJnDaeZ

Notowania

ATT Podpisanie z Województwem Małopolskim porozumienia o współpracy w zakresie realizacji projektu zintegrowanego LIFE EKOMALOPOLSKA – „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii”

Zarząd spółki Grupa Azoty S.A. (dalej: „Spółka") informuje, że w dniu 23 lutego 2021 roku Spółka podpisała z Województwem Małopolskim porozumienie o współpracy w zakresie realizacji projektu zintegrowanego LIFE EKOMALOPOLSKA (dalej: „Porozumienie”).
Przedmiotem Porozumienia jest zadeklarowanie przez strony podstawowych zasad współpracy w zakresie realizacji polityki ochrony klimatu oraz projektu zintegrowanego LIFE EKOMALOPOLSKA – „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii” (dalej: „Projekt”), współfinansowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej. Spółka zadeklarowała: a) dążenie do osiągnięcia w roku 2050 neutralności klimatycznej w obrębie procesów produkcyjnych i działalności prowadzonej w Małopolsce, b) realizację projektów i przedsięwzięć wspierających proces transformacji energetycznej, szczególnie związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii oraz ograniczenia emisyjności emisji gazów cieplarnianych do 2030 roku, c) dążenie do dekarbonizacji działalności przemysłowej oraz minimalizowania śladu węglowego, d) rozwijanie technologii zielonego amoniaku i zielonego wodoru, e) realizację projektów B+R które przyczynią się do osiągnięcia celów środowiskowych i klimatycznych wynikających z postanowień Europejskiego Zielonego Ładu, f) wsparcie merytoryczne przy realizacji projektu zintegrowanego LIFE EKOMALOPOLSKA – „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego”. Województwo Małopolskie zadeklarowało zaangażowanie własnych środków finansowych i zasobów w celu spełnienia wymagań Projektu oraz osiągnięcia głównych celów tego Projektu. Strony Porozumienia zadeklarowały współpracę przy wypracowywaniu/przygotowaniu ocen, ekspertyz, planów w zakresie transformacji przemysłu energochłonnego w Województwie Małopolskim, opracowywanych w ramach realizacji Projektu LIFE EKOMAŁOPOLSKA. Przedmiotem Porozumienia nie są przepływy finansowe pomiędzy jego stronami, a w ramach ich współpracy nie nastąpi przekazanie środków pieniężnych. Porozumienie zostało zawarte na czas nieokreślony oraz do momentu zakończenia realizacji Projektu LIFE EKOMALOPOLSKA – „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii”, zakładając że realizacja Projektu zakończy się w grudniu 2030 roku. Każda ze stron może odstąpić od Porozumienia poprzez złożenie drugiej stronie pisemnego oświadczenia. Grupa Azoty S.A., świadoma występowania zanieczyszczenia powietrza i zmian klimatu oraz nieuniknionej transformacji energetycznej w przemyśle, a także całej gospodarce, chce angażować się we wszelkie inicjatywy sprzyjające osiągnięciu celów klimatycznych i środowiskowych. Jedną z podejmowanych inicjatyw jest przedmiotowy projekt Województwa Małopolskiego. Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

Inne komunikaty

bDJnDafH