Trwa ładowanie...
bDJnWIEl

Notowania

SANPL: strona spółki
23.02.2021, 16:17

SPL Rekomendacja Zarządu Banku dotycząca propozycji podziału zysku za rok 2020

Zarząd Santander Bank Polska S.A. ("Bank"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2021 z dnia 15 stycznia 2021, informuje, że stosując się do oczekiwań Komisji Nadzoru Finansowego („Komisja”) określonych w piśmie z dnia 11 stycznia 2021 r. podjął dzisiaj uchwałę rekomendującą zatrzymanie całości zysku netto osiągniętego przez Bank za rok obrotowy od dnia 01.01.2020 roku do dnia 31.12.2020 roku w kwocie 738 411 718,72 zł i przeznaczenie na kapitał rezerwowy 50% zysku netto Banku tj. kwoty 369 205 859,36 zł, natomiast kwotę 369 205 859,36 zł pozostawić niepodzieloną.
Rada Nadzorcza Banku pozytywnie zaopiniowała tę rekomendację. Zarząd i Rada Nadzorcza przedłożą powyższą propozycję wraz z rekomendacją Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Banku. Poniżej przedstawiono argumenty na poparcie zgłoszonej propozycji podziału zysku za rok 2020. Na dzień 31 grudnia 2020 r. współczynniki kapitałowe wyniosły odpowiednio: -współczynnik kapitału Tier I (T1) dla Banku 20,94% i dla Grupy Kapitałowej Banku 18,01% -współczynnik kapitałowy ogółem dla Banku 23,34% i dla Grupy Kapitałowej Banku 20,04% W piśmie z dnia 16 grudnia 2020 r. Komisja Nadzoru Finansowego przedstawiła swoje stanowisko w sprawie polityki dywidendowej na rok 2021. Biorąc pod uwagę m.in. istotną niepewność co do dalszego rozwoju wydarzeń związanych z pandemią COVID-19 Komisja uznała za konieczne wstrzymanie przez banki komercyjne wypłaty dywidendy w pierwszym półroczu 2021 r. W nawiązaniu do powyższego stanowiska Komisji w dniu 14 stycznia 2021 r., Bank otrzymał pismo od Komisji z dnia 11 stycznia 2021 r. zawierające następujące zalecenia: 1) wstrzymanie przez Bank wypłaty dywidendy w pierwszym półroczu 2021 roku, 2) niepodejmowanie, bez uprzedniej konsultacji z organem nadzoru, innych działań w szczególności pozostających poza zakresem bieżącej działalności biznesowej i operacyjnej, mogących skutkować obniżeniem bazy kapitałowej, w tym również ewentualnych wypłat dywidend z niepodzielonego zysku z lat ubiegłych oraz wykupów akcji własnych. Zgodnie z powyższym pismem, stanowisko KNF w sprawie polityki dywidendowej banków komercyjnych w drugiej połowie 2021 roku będzie przedstawione odrębnie po dokonaniu analizy sytuacji sektora bankowego w pierwszym półroczu. Mając na uwadze zalecenie i oczekiwanie Komisji, Zarząd Banku rekomenduje zatrzymanie całości zysku wypracowanego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku poprzez przeznaczenie na kapitał rezerwowy 50% zysku wypracowanego w roku 2020, a pozostałe 50% zysku pozostawić niepodzielone. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (MAR).

Inne komunikaty

bDJnWIET