Trwa ładowanie...
bDTkEmWJ

Notowania

MAXCOM: strona spółki
26.02.2021, 11:00

MXC Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w spółce zależnej Emitenta

Zarząd Maxcom SA ("Spółka”, "Emitent”) informuje, że w dniu 25.02.2021 r. powziął informację o dokonaniu przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, postanowieniem z dnia 3.02.2021 r., rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego spółki zależnej Emitenta - WISKO INTERNATIONAL Sp. z o.o.
Kapitał zakładowy WISKO INTERNATIONAL Sp. z o.o. został podniesiony z kwoty 1.000.000 zł do kwoty 1.400.000 zł, to jest o kwotę 400.000 zł, poprzez utworzenie 4.000 nowych udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł każdy, które zostały objęte przez dotychczasowych wspólników. O powzięciu przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników WISKO INTERNATIONAL Sp. z o.o. uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Emitent informował raportem bieżącym nr 19/2020 z dnia 2.10.2020 r. Na skutek dokonanego podwyższenia kapitału zakładowego, Emitent posiada 10.500 udziałów w WISKO INTERNATIONAL Sp. z o.o., o wartości nominalnej 100 zł każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 1.050.000 zł, stanowiących 75% kapitału zakładowego i uprawniających do 75% w ogólnej liczbie głosów. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Inne komunikaty

bDTkEmXr