Trwa ładowanie...
bESFQajV
Notowania

INW Informacja na temat wygaśnięcia zabezpieczenia

W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 4/2021 z dnia 15 lutego 2021 roku („Raport”), Zarząd Inwestycje.pl S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”) informuje, że w związku z objęciem, w dniu 28 lutego 2021 roku, przez wierzyciela Emitenta, o którym mowa w Raporcie, akcji serii F Emitenta w ramach podwyższenia kapitału zakładowego przewidzianego porządkiem obrad nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Emitenta zwołanego na dzień 28 lutego 2021 roku, wygasło zabezpieczenie ustanowione przez Emitenta na rzecz tego wierzyciela Emitenta, polegające na przewłaszczeniu na rzecz tego wierzyciela 75.000.000 akcji na okaziciela serii D Emitenta, o którym to zabezpieczeniu Emitent informował w Raporcie.
Zarząd Emitenta informuje, że w związku z wygaśnięciem zabezpieczenia, o czym mowa powyżej, w dniu 28 lutego 2021 roku wierzyciel Emitenta przeniósł zwrotnie na Emitenta 75.000.000 akcji na okaziciela serii D Emitenta. Emitent informuje, że będzie kontynuował działania mające na celu umorzenie przedmiotowych akcji.

Inne komunikaty

bESFQakD