Trwa ładowanie...
bErEowHp

Notowania

DPL Zawarcie aneksu do umowy kredytu w formie limitu kredytowego wielocelowego z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim Spółka Akcyjna

Zarząd Drozapol-Profil S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym zawarł z Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna (PKO BP SA) aneks do umowy kredytu w formie limitu kredytowego wielocelowego, na mocy którego przyznany Spółce limit wynosi 15,0 mln zł.
W ramach limitu Spółka ma do wykorzystania: • Kredyt obrotowy odnawialny (w walucie PLN, EUR, USD) do kwoty 10,0 mln zł, który może zostać wykorzystany: do kwoty 5,0 mln zł na finansowanie bieżących zobowiązań wynikających z wykonywanej działalności oraz do kwoty 5,0 mln zł na spłatę zadłużenia z tytułu dokonanych przez PKO BP SA wypłat z akredytyw dokumentowych oraz wypłat z gwarancji bankowych. • Kredyt obrotowy nieodnawialny (w walucie PLN, EUR, USD) do kwoty 5,0 mln zł, który może zostać wykorzystany na finansowanie bieżących zobowiązań wynikających z wykonywanej działalności. • Limit na akredytywy dokumentowe w obrocie krajowym i zagranicznym (w walucie PLN, EUR, USD) do kwoty 15,0 mln zł. • Limit na gwarancje bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym (w walucie PLN, EUR, USD) do kwoty 10,0 mln zł. Zabezpieczenia limitu stanowią: • umowne prawo potrącenia wierzytelności Banku z tytułu transakcji z wierzytelnością Drozapol-Profil S.A. wobec Banku; • weksel własny in blanco wystawiony przez Kredytobiorcę wraz z deklaracją wekslową; • zastaw rejestrowy na zapasach o wartości nie niższej niż 8,0 mln zł wraz z cesją praw z właściwej polisy ubezpieczeniowej; • hipoteka umowna łączna do kwoty 22,5 mln zł (wcześniej 30,0 mln zł) na: - prawie własności nieruchomości położonej w Bydgoszczy przy ul. Grunwaldzkiej 235 - prawie wieczystego użytkowania gruntów i prawach własności budynków i urządzeń stanowiących odrębną nieruchomość położonych w Bydgoszczy przy ul. Grunwaldzkiej 235; • przelew wierzytelności pieniężnych z tytułu zawartych umów najmu oraz umów, które zostaną zawarte w przyszłości dotyczących nieruchomości, na których ustanowiona jest hipoteka; • przelew wierzytelności pieniężnej z umowy ubezpieczenia nieruchomości; • gwarancja spłaty Kredytu udzielona przez BGK w kwocie 5,5 mln zł. • oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 par. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku Kodeks postępowania cywilnego, do kwoty 30,0 mln zł; Powyższy limit udzielony jest Spółce do 28.02.2022 r.

Inne komunikaty

bErEowHX