Trwa ładowanie...
bEaesZJx

Notowania

DOMDEV: strona spółki
12.03.2021, 10:23

DOM Powołanie Członka Zarządu Dom Development S.A.

Zgodnie z § 5 pkt 5) Rozporządzenia z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018, poz. 757, późn. zm.), Zarząd Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) informuje, iż wobec rezygnacji z dniem 12 marca 2021 r. przez Pana Janusza Zalewskiego, w związku z osiągnięciem wieku emerytalnego, z pełnienia funkcji Wiceprezesa i Członka Zarządu Spółki (o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 28/2020 z 25 sierpnia 2020 r.), akcjonariusz posiadający co najmniej 50,1 % akcji Spółki, działając na podstawie pkt 6.2.2 Statutu Spółki, powołał z dniem 15 marca 2021 roku, na wspólną trzyletnią kadencję, Pana Leszka Stankiewicza na Członka i Wiceprezesa Zarządu Spółki, odpowiedzialnego, zgodnie z Regulaminem Zarządu, za finanse Dom Development S.A.
Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu życiorys powołanego Członka Zarządu oraz oświadcza, iż Pan Leszek Stankiewicz nie prowadzi działalności zawodowej, która byłaby konkurencyjna w stosunku do Dom Development S.A. oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Ponadto Pan Leszek Stankiewicz nie jest wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Załączniki

Inne komunikaty

bEaesZKf