Trwa ładowanie...
bEajoabV

Notowania

ALDA: strona spółki
18.03.2021, 14:56

ALD Zawiadomienia akcjonariuszy w sprawie zmiany udziału w głosach

Zarząd Spółki ALDA S.A. z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich (dalej: „Spółka”) informuje, iż do Spółki wpłynęły dwa zawiadomienia sporządzone w trybie Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, dotyczące zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Zawiadamiającymi są Pan Karol Maziarz oraz M I K sp. z o.o. z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich.
Poniżej treść zawiadomienia Pana Karola Maziarza: „Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, niniejszym zawiadamiam o zmianie dotychczas posiadanego udziału poprzez jego zmniejszenie poniżej 20% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki ALDA SA z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich (dalej: "Spółka"). 1. Data i rodzaj zdarzenia, powodującego zmianę udziału, którego dotyczy zawiadomienie: Zmiana dotychczas posiadanego udziału spowodowana została dokonaniem w dniu 11 marca 2021 r. zamiany akcji imiennych uprzywilejowanych serii A i D na akcje na okaziciela, przez co zmianie uległa ogólna liczba głosów w Spółce. 2. Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: Przed zmianą udziału posiadałem 450.000 akcji stanowiących 19,62% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania 731.725 głosów, co stanowiło 24,17% ogólnej liczby głosów. 3. Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: Po zmianie udziału posiadam 450.000 akcji stanowiących 19,62% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania 450.000 głosów, co stanowi 19,62% ogólnej liczby głosów. 4. Podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje spółki: Nie dotyczy. 5. Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o ofercie publicznej: Nie dotyczy – umowy nie zostały zawarte. 6. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2, do których nabycia jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych, data ich wygaśnięcia oraz data lub termin, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji: Nie dotyczy. 7. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych oraz data wygaśnięcia tych instrumentów finansowych: Nie dotyczy. 8. Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie pkt 3, 6 i 7 i jej procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 450.000 głosów, co stanowi 19,62% ogólnej liczby głosów.” Oraz treść zawiadomienia M I K sp. z o.o.: „Na podstawie art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, niniejszym zawiadamiamy o zmianie dotychczas posiadanego udziału o co najmniej 1% powyżej 33% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki ALDA SA z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich (dalej: "Spółka"). 1. Data i rodzaj zdarzenia, powodującego zmianę udziału, którego dotyczy zawiadomienie: Zmiana dotychczas posiadanego udziału spowodowana została dokonaniem w dniu 11 marca 2021 r. zamiany akcji imiennych uprzywilejowanych serii A i D na akcje na okaziciela, przez co zmianie uległa ogólna liczba głosów w Spółce. 2. Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: Przed zmianą udziału posiadaliśmy 1.095.000 akcji stanowiących 47,74% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania 1.265.000 głosów, co stanowiło 41,79% ogólnej liczby głosów. 3. Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: Po zmianie udziału posiadamy 1.095.000 akcji stanowiących 47,74% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania 1.095.000 głosów, co stanowi 47,74% ogólnej liczby głosów. 4. Podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje spółki: Nie dotyczy. 5. Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o ofercie publicznej: Nie dotyczy – umowy nie zostały zawarte. 6. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2, do których nabycia jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych, data ich wygaśnięcia oraz data lub termin, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji: Nie dotyczy. 7. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych oraz data wygaśnięcia tych instrumentów finansowych: Nie dotyczy. 8. Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie pkt 3, 6 i 7 i jej procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 1.095.000 głosów, co stanowi 47,74% ogólnej liczby głosów.”

Inne komunikaty

bEajoacD