Trwa ładowanie...
bEKqSgEl
Notowania

PRT Podpisanie z NCBR umowy o dofinansowanie projektu.

Zarząd spółki działającej pod firmą PROTEKTOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej „Emitent” lub „Spółka”), realizując obowiązek Emitenta określony w art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (rozporządzenie MAR) niniejszym informuje, że w dniu 29.03.2021 r. Spółka uzyskała informację o podpisaniu przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju („NCBR”) w dniu 26.03.2021 r. umowy o dofinansowanie przez NCBR zgłoszonego przez Spółkę projektu pn. „Obuwie przyszłości - opracowanie inteligentnych rozwiązań (smartware) dla pensjonariuszy i pracowników domów opieki, szpitali, jak również rozwiązań wspierających pracę ratowników, w szczególności straży pożarnej” (numer wniosku: POIR.01.01.01-00-1326/20) („Projekt”). O zakwalifikowaniu Projektu do dofinansowania Spółka informowała raportem bieżącym nr 1/2021.
Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 15.712.186,25 złotych. Wysokość przyznanego dofinansowania równa jest kwocie wnioskowanej przez Spółkę i wynosi 6.284.874,50 złotych. Okres kwalifikowalności kosztów Projektu kończy się, zgodnie z ww. umową, 31.12.2023 r. Realizacja Projektu stanowi element wdrażania w życie strategii na lata 2020-2023.

Inne komunikaty

bEKqSgET