Trwa ładowanie...
Notowania
ORZBIALY: strona spółki
31.03.2021, 14:41

OBL Wstępne szacunkowe wyniki „Orzeł Biały” S.A. i Grupy Kapitałowej „Orzeł Biały” za 2020 rok oraz informacja o rekomendacji Zarządu dotyczącej przeznaczenia zysku za 2020 rok.

Zarząd Spółki „Orzeł Biały” S.A. („Emitent”, „Spółka”), przekazuje szacunkowe wybrane dane finansowe Spółki oraz Grupy Kapitałowej Orzeł Biały, za 2020 rok [w mln zł]:
Orzeł Biały S.A.: Przychody z umów z klientami: 506,1 mln zł Zysk netto ze sprzedaży: 38,4 mln zł Zysk Brutto: 39,7 mln zł EBITDA: 47,9 mln zł Grupa Kapitałowa Orzeł Biały: Przychody z umów z klientami: 512,4 mln zł Zysk netto ze sprzedaży: 36,9 mln zł Zysk Brutto: 57,9 mln zł EBITDA: 67,3 mln zł Wstępne szacunkowe wyniki finansowe Spółki oraz Grupy uwzględniają rezerwę związana z wypłatą premii rocznych dla Członków Zarządu Spółki w wysokości łącznej ok. 3 mln zł. Kwoty należnych świadczeń z tytułu premii rocznej są zgodne z przyjętą w Spółce Polityką Wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej. Na skonsolidowane wyniki finansowe Grupy kapitałowej Orzeł Biały, , wpływ miała sprzedaż w IV kwartale 2020 roku zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki zależnej Centralna Pompownia Bolko, o którym to zdarzeniu Emitent informował raportem bieżącym nr 25/2020 z dnia 31.12.2020 r. Ostateczne skonsolidowane oraz jednostkowe dane finansowe za 2020 rok Emitent poda w jednostkowym oraz skonsolidowanym raporcie rocznym za 2020 rok, których publikacja nastąpi zgodnie z terminami o których Emitent informował raportem bieżącym nr 2/2021 z dnia 25.01.2021 roku. W związku z zwiększoną niepewnością na rynku krajowym i międzynarodowym oraz dynamicznie zmieniająca się sytuacją epidemiczną związaną z pandemią COVID – 19, Zarząd Spółki, w celu ograniczenia wystąpienia możliwych ryzyk, podjął decyzję o zarekomendowaniu Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu „Orzeł Biały” S.A. przeznaczenia zysku netto za rok obrachunkowy 2020 w całości na kapitał zapasowy Spółki. Niniejsza propozycja zostanie przedstawiona do zaopiniowania Radzie Nadzorczej Spółki, a następnie skierowana do zatwierdzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które podejmie ostateczną decyzję w tym przedmiocie, z zastrzeżeniem, że w przypadku gdy ostateczne opublikowane wyniki finansowe będą istotnie odbiegały od wyników szacunkowych, Zarząd ma prawo do zmiany wskazanej w uchwale rekomendacji. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Inne komunikaty