Trwa ładowanie...
bDYANgGd

Notowania

OPENFIN: strona spółki
2.04.2021, 11:23

OPF KOREKTA RAPORTU BIEŻĄCEGO NR 52/2021: OGŁOSZENIE ZARZĄDU O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”, „Spółka”) z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 92,
00-807 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000196186, w nawiązaniu do informacji zawartych w przekazanym przez Emitenta w dniu 31 marca 2021 r. raporcie bieżącym nr 52/2021 informującym o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 28 kwietnia 2021 r. Zarząd informuje o omyłce w treści Ogłoszenia Zarządu Open Finance S.A. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w punkcie Informacja o prawie Uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu dotyczącej wskazania przedziału czasu, w którym realizowane będą obowiązki Spółki i uprawnienia akcjonariuszy wynikające z art. 407 Kodeksu spółek handlowych, mianowicie wskazano, iż: „Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki pod adresem Al. Jerozolimskie 92, 01-801 Warszawa, na trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, począwszy od 23 czerwca 2021 r.”. Natomiast poprawna treść w/w informacji brzmi następująco: „Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki pod adresem Al. Jerozolimskie 92, 01-801 Warszawa, na trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, począwszy od 25 kwietnia 2021 r.”. W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Emitent przekazuje poprawioną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zawierającego poprawny przedział czasu, w którym realizowane będą obowiązki Spółki i uprawnienia akcjonariuszy wynikające z art. 407 Kodeksu spółek handlowych Poprawiona treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zawierającego poprawny przedział czasu, w którym realizowane będą obowiązki Spółki i uprawnienia akcjonariuszy wynikające z art. 407 Kodeksu spółek handlowych udostępniona jest na stronie internetowej Emitenta: www.open.pl w sekcji „Relacje Inwestorskie/Walne Zgromadzenie”. Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757).

Załączniki

Inne komunikaty

bDYANgGL