Trwa ładowanie...
bEajEUMl

Notowania

SARE: strona spółki
6.04.2021, 20:33

DTR Informacja o szacunkowych wstępnych wynikach za 2020 rok

Zarząd spółki Digitree Group S.A. z siedzibą w Rybniku („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 06.04.2021 r. dokonał wstępnego oszacowania skonsolidowanych wyników finansowych za 2020 rok, tj. za okres od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.
Skonsolidowane szacunkowe wyniki Grupy Kapitałowej Digitree Group we wskazanym powyżej okresie kształtowały się następująco: Przychody ze sprzedaży: 54 601 405 zł (-3 701 101 zł, tj. 6,3% r/r), Przychody ze sprzedaży z wyłączeniem wpływu spółek Adepto sp. z o.o. i VideoTarget sp. z o.o.: 54 455 772 zł (-2 066 208 zł, tj. 3,7% r/r), EBITDA: 3 167 576 zł (-124 072 zł, tj. 3,8% r/r), EBITDA z wyłączeniem wpływu odpisów aktualizujących na dzień 31.12.2020 r., o których Emitent informował w raportach ESPI 05/2021 z dnia 01.02.2021 r. i 06/2021 z dnia 04.03.2021 r.: 5 203 522 zł (+1 911 874 zł, tj. 58% r/r), Zysk netto: -1 378 081 zł (+297 564 zł r/r). Szacunkowe skonsolidowane przychody ze sprzedaży za 2020 rok wyniosły w przybliżeniu 54 601 405 zł, wobec 58 302 506 zł w 2019 roku (po przekształceniu). Przekształcone wyniki za 2019 rok Emitent podał w raporcie ESPI o nr 36/2020 z dnia 28.08.2020 r. Spadek skonsolidowanych przychodów Grupy Kapitałowej Emitenta w 2020 roku o 3 701 101 zł, tj. 6,3% rok do roku spowodowało kilka równolegle występujących czynników: - zaprzestanie obejmowania w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym przychodów spółki Adepto sp. z o.o. w związku z umową inwestycyjną, zawartą w dniu 13.09.2019 r., na podstawie której udział Emitenta we wspomnianej spółce zależnej zmniejszył się ze 100% do 40%. Przychody Adepto sp. z o.o. w 2019 roku wyniosły 1 510 164 zł; - niższy niż w ubiegłym roku poziom sprzedaży wypracowanej przez spółki z Grupy Kapitałowej w związku z pandemią COVID-19 i mniejszym zaangażowaniem niektórych klientów w kampanie promocyjne i marketingowe, z uwagi na redukcję bądź wstrzymanie ich budżetów reklamowych; - sprzedaż w dniu 31.08.2020 r. wszystkich posiadanych przez Emitenta udziałów spółki VideoTarget sp. z o.o., której roczne przychody ze sprzedaży w 2019 roku kształtowały się na poziomie 270 362 zł, natomiast w 2020 roku (do dnia 31.08.2020 r.) na poziomie 145 633 zł. Szacunkowa EBITDA Grupy Digitree Group w 2020 roku wyniosła w przybliżeniu 3 167 576 zł, wobec 3 291 648 ‬ zł w poprzednim roku, tzn. nieznacznie spadła o kwotę 124 072 zł, tj. o 3,8% rok do roku. Na powyższe wpływ miały zwłaszcza odpisy aktualizujące w zakresie wartości niematerialnych i prac rozwojowych w łącznej kwocie 1 272 897 zł, o których Emitent informował w raporcie 05/2021 z dnia 01.02.2021 r., a także w zakresie należności handlowych w łącznej kwocie 763 049 zł, o których Emitent informował w raporcie 06/2021 z dnia 04.03.2021 r. Szacunkowa skonsolidowana strata netto wyniosła w 2020 roku około 1 378 081 zł, podczas gdy w 2019 roku strata netto wyniosła 1 675 645 zł. Strata zmniejszyła się więc o ok. 297 564 zł. Skonsolidowane wyniki Grupy Kapitałowej Digitree Group w ujęciu kwartalnym: I kwartał 2020 r.: Przychody: 12 706 191 zł (-1 260 450 zł r/r), EBITDA: 1 162 046 zł (+718 043 zł r/r), zysk netto: -223 391 zł (+208 596 zł r/r); II kwartał 2020 r.: Przychody: 12 595 246 zł (-2 196 510 zł r/r), EBITDA: 1 457 575 zł (+317 799 zł r/r), zysk netto: 206 560 zł (+ 538 745 zł r/r); III kwartał 2020 r.: Przychody: 12 775 418 zł (-1 092 011 zł r/r), EBITDA: 749 575 zł (-387 488 zł r/r), zysk netto: -473 174 zł (-118 149 zł r/r); IV kwartał 2020 r.: Przychody: 16 524 550 zł (+847 870 zł r/r), EBITDA: -201 620 zł (-772 426 zł r/r), zysk netto: -888 076 zł (-331 628 zł r/r). Wzrost skonsolidowanych przychodów w czwartym kwartale 2020 roku związany był zwłaszcza z wymagającym okresem dla branży reklamy internetowej, jakim jest ostatni kwartał każdego roku kalendarzowego, kiedy to można zaobserwować intensyfikację działań klientów i wzmożone zapotrzebowanie na rozwiązania technologiczne i marketingowe. Ponadto, ograniczona możliwość dokonywania zakupów w formie stacjonarnej dodatkowo wzmocniła działania marketingowe i sprzedażowe branży e-commerce za pomocą internetu. Przedstawione wyniki finansowe stanowią szacunki uzyskane w trakcie przygotowywania sprawozdania finansowego. Wyniki, które zostaną opublikowane ostatecznie w raporcie okresowym mogą odbiegać od powyżej przedstawionych wielkości. Jednocześnie informujemy, że szczegółowy raport roczny, obejmujący skonsolidowane sprawozdanie finansowe, zostanie opublikowany w dniu 20 kwietnia 2021 r.

Inne komunikaty

bEajEUMT