Trwa ładowanie...
bDTlRZTp

Notowania

COR Informacja o uzupełnieniu porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 kwietnia 2021 r. w związku z wnioskiem akcjonariusza Spółki

Zarząd spółki pod firmą Corelens S.A. („Spółka”) niniejszym informuje, iż otrzymał od Pana Przemysława Krzemienieckiego – akcjonariusza Spółki („Akcjonariusz”) posiadającego co najmniej 1/20 udziału w kapitale zakładowym Spółki, żądanie rozszerzenia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („NWZ”) zwołanego na dzień 30 kwietnia 2021 r. na godz. 12.00 w Olsztynie (siedziba Zortrax, ul. Lubelska 34).
Akcjonariusz zaproponował dodanie do porządku obrad NWZ nowego punktu „Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.” i nadanie mu numeru 9. W związku z powyższym, zaproponował, aby dotychczasowy punkt 9 „Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.” otrzymał numer 10. Treść żądania stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego. Jednocześnie, w związku z otrzymanym żądaniem, Zarząd Spółki informuje o wprowadzeniu do porządku obrad zmian zgodnie z otrzymanym od Akcjonariusza żądaniem. Rozszerzony porządek obrad, NWZ przedstawia się następująco: 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. 6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 7. Przedstawienie istotnych elementów treści Planu Połączenia Spółki ze spółką Zortrax S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 września 2020 r., sprawozdania Zarządu z dnia 30 września 2020 roku sporządzonego dla celów połączenia, opinii biegłego z dnia 15 stycznia 2021 r. z badania planu połączenia oraz wszelkich istotnych zmian w zakresie aktywów i pasywów, które nastąpiły między dniem sporządzenia planu połączenia a dniem powzięcia uchwały. 8. Podjęcie uchwały w sprawie: połączenia spółki pod firmą Corelens Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ze spółką pod firmą Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie w trybie art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych związanych z połączeniem. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Wobec uzupełnienia porządku obrad NWZ, Spółka przedstawia w formie załącznika do niniejszego raportu projekty uchwał NWZ do poszczególnych punktów zmienionego porządku obrad NWZ, z uwzględnieniem projektów związanych z dodaniem nowego Punktu 9. Informacje dotyczące NWZ i materiały dla akcjonariuszy, w tym opis procedur dotyczących uczestniczenia w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu a także uzupełnione formularze do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika są dostępne na stronie internetowej www.corelens.pl.

Załączniki

Inne komunikaty

bDTlRZTX