Trwa ładowanie...
bDYevqgl

Notowania

PRAGMAFA: strona spółki
12.04.2021, 18:36

PRF Informacja o odwołaniu prognoz finansowych przedstawionych w raporcie bieżącym Spółki nr 50/2020 z dnia 26 listopada 2020 r.

Zarząd PragmaGO S.A. („Emitent”), informuje, iż w dniu 12 kwietnia 2021 r. Zarząd Emitenta podjął uchwałę w sprawie odwołania prognoz finansowych przekazanych do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 50/2020 z dnia 26 listopada 2020 r.
Uchwała została podjęta po przeprowadzeniu przez Zarząd Spółki analizy, w szczególności w związku z podjęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 3 marca 2021 r. uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E, w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii E, w sprawie dematerializacji akcji E oraz upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji serii E w depozycie papierów wartościowych oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki, zawarciem z Polish Enterprise Funds SCA z siedzibą w Luksemburgu („Inwestor”) umowy objęcia akcji serii E oraz zapłatą przez Inwestora kwoty 30.000.007,90 zł stanowiącej łączną cenę emisyjną akcji serii E objętych przez Inwestora. Podstawowym założeniem opublikowanych prognoz był brak dokapitalizowania Emitenta przez Inwestora lub inny podmiot. W związku z dokapitalizowaniem Emitenta przez Inwestora odpadło podstawowe założenie prognoz, a prognozy straciły swoją aktualność. O uchwale w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładkowego oraz o z zapłacie przez Inwestora łącznej ceny emisyjnej za akcje objęte w podwyższonym kapitale zakładowy, Emitent informował w raporcie bieżącym nr 24/2021 z dnia 03.03.2021 r. oraz raporcie bieżącym nr 25/2021 z dnia 05.03.2021 r. Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Inne komunikaty

bDYevqgT