Trwa ładowanie...
bDYmRMrV

Notowania

ATT Informacja o wydaniu przez Sąd Okręgowy wyroku w sprawie o uchylenie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty S.A. z dnia 20 sierpnia 2020 roku.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 48/2020 z dnia 5 listopada 2020 roku w sprawie wniesienia przez Akcjonariusza pozwu o uchylenie Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty S.A. (dalej: „Spółka”) z dnia 20 sierpnia 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności prawnych mogących skutkować rozporządzeniem składnikami aktywów trwałych Spółki, Zarząd Spółki informuje, w związku z zamieszczeniem w dniu 17 kwietnia 2021 roku rozstrzygnięcia w portalu informacyjnym Sądu Okręgowego w Krakowie po rozpoznaniu sprawy w dniu 1 kwietnia 2021 roku na posiedzeniu niejawnym, o wydaniu przez Sąd Okręgowy w Krakowie, IX Wydział Gospodarczy wyroku oddalającego powództwo.
Wyrok nie jest prawomocny. Podstawa prawna § 19 ust. 1 pkt 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757).

Inne komunikaty

bDYmRMsD