Trwa ładowanie...
bEgXMKcB

Notowania

SARE: strona spółki
20.04.2021, 17:42

DTR Zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży akcji spółki zależnej od Emitenta.

Zarząd Digitree Group S.A. z siedzibą w Rybniku („Emitent”, „Spółka”), informuje, iż w związku z wyrażoną w dniu 20.04.2021 r. zgodą Rady Nadzorczej Fast White Cat S.A. („FWC”) na zbycie przez Emitenta części posiadanych przez niego akcji FWC, Spółka w dniu dzisiejszym, tj. 20.04.2021 r., zawarła przedwstępną umowę sprzedaży akcji FWC („Umowa Przedwstępna”).
Powyższa Umowa Przedwstępna dotyczy sprzedaży przez Emitenta na rzecz Pana Cezarego Kożona, Prezesa Zarządu FWC („Kupujący), 150.000 (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji FWC, należących do Emitenta. Kupujący oświadczył, że zamierza nabyć wskazane powyżej akcje po cenie 0,2938 zł (zero dwa tysiące dziewięćset trzydzieści osiem złotego) za 1 (jedną) akcję, to jest za łączną kwotę 44 070,00 zł (czterdzieści cztery tysiące siedemdziesiąt złotych). Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fast White Cat S.A. w dniu dzisiejszym, tj. 20.04.2021 r., przyznało Panu Cezaremu Kożonowi premię, która możne zostać przeznaczona wyłącznie na nabycie w terminie do 31 maja 2021 r. 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji FWC od większościowego akcjonariusza tej spółki, tj. Digitree Group S.A. Powyższe ma zostać przeprowadzone na warunkach ustalonych pomiędzy stronami w umowie sprzedaży akcji („Umowa”). Umowa zostanie zawarta przez strony nie później niż do dnia 31 maja 2021 r. Akcje FWC kupione przez Pana Cezarego Kożona, zgodnie z Umową, nie będą mogły być przez niego zbyte w jakikolwiek sposób, bez zgody FWC wyrażonej na piśmie, w okresie od daty zawarcia Umowy do dnia 30 września 2022 roku. Zgodnie z Umową, Kupującemu przysługuje również prawo przyłączenia do sprzedaży akcji, zgodnie z którym, gdy Emitent będzie sprzedawał akcje FWC w ilości stanowiącej nie mniej niż 50% (pięćdziesiąt procent) ogólnej liczby posiadanych akcji FWC, Pan Cezary Kożon będzie uprawniony do przyłączenia się do takiej sprzedaży, na takich samych warunkach jak Emitent. W przypadku, gdy Emitent będzie sprzedawał akcje FWC, w ilości stanowiącej nie mniej niż 50% (pięćdziesiąt procent) ogólnej ilości posiadanych akcji FWC, a ich nabywca będzie zainteresowany także kupnem akcji, posiadanych przez Pana Cezarego Kożona, Kupujący będzie zobowiązany do sprzedaży posiadanych Akcji FWC podmiotowi wskazanemu przez Emitenta. W wyniku realizacji powyższej Umowy, udział Digitree Group S.A. w spółce FWC zmniejszy się o 1,5 pkt proc., tj. z 93% akcji tejże spółki do 91,5%. O zawarciu Umowy Emitent poinformuje w osobnym raporcie ESPI.

Inne komunikaty

bEgXMKdj