Trwa ładowanie...
bEiOKhJx

Notowania

BTC Informacja o podpisaniu przez Emitenta umowy konsorcjum z Politechniką Lubelską

Zarząd BTC Studios S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent", "Spółka"), informuje o podpisaniu w dniu 19 kwietnia 2021 roku umowy konsorcjum z Politechniką Lubelską. Celem zawarcia naukowo-przemysłowego konsorcjum jest wspólne złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach programu "1/1.1.1/2021", organizowanego przez NCBiR "Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020" projektu o tytule: DIGIT - UZC - Cyfrowy znacznik w postaci nowoczesnego wyrobu wzorniczego do interakcji ze smartfonem i środowiskiem gier wideo.
Celem projektu b+r jest opracowanie rozwiązania pn. Digit-UZC - nowoczesnego wyrobu wzorniczego będącego równocześnie nośnikiem informacji, służącego do tagowania przedmiotów, wchodzącego w interakcję z urządzeniami mobilnymi (smartfonem lub tabletem) i środowiskiem gier wideo. Digit-UZC jest trójwymiarowym znacznikiem cyfrowym, zintegrowanym wizualnie z produktem, do którego jest przynależny, Umowa Konsorcjum reguluje przedmiot działalności konsorcjum, który w szczególności obejmuje: 1. pozyskanie funduszy ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na prowadzenie wspólnych badań w zakresie projektu Digit-UZC, w których Lider Konsorcjum będzie występować jako jednostka wdrożeniowa uzyskanych wyników badań, 2. prowadzenie wspólnych badań przemysłowych i prac rozwojowych w zakresie projektu, 3. uzyskania ochrony prawnej dla wyników projektu w szczególności ochrony patentowej, gdy uzyskane wyniki będą miały charakter wynalazczy i będą patentowane. Emitent (oddział we Wrocławiu) został wskazany jako lider konsorcjum, który w szczególności będzie odpowiedzialny za koordynację realizacji działań związanych z uzyskanym dofinansowaniem. Jednocześnie strony konsorcjum ustaliły, iż za realizację projektu w sferze finansowej, każdy z konsorcjantów będzie odpowiadał za swoje zadanie zgodnie z zatwierdzonym przez NCBiR harmonogramem projektu. Wykorzystanie i podział praw własności przemysłowej oraz praw majątkowych, wytworzonych w wyniku realizacji wspólnego projektu objętego umową konsorcjum będzie przysługiwało wspólnie konsorcjantom, a ich udział w prawie własności przemysłowej oraz praw majątkowych zostaną ustalone proporcjonalnie w stosunku do wniesionego wkładu liczonego jako poziom uzyskanego dofinansowania i zaangażowania środków własnych, ustalonych zgodnie z zawartą z NCBiR umową o dofinansowanie projektu.

Inne komunikaty

bEiOKhKf