Trwa ładowanie...
bEieBSBN

Notowania

PRAGMAFA: strona spółki
21.04.2021, 18:47

PRF RS /: formularz skonsolidowanego raportu rocznego


Zarząd PragmaGO S.A. informuje, że w okresowym skonsolidowanym raporcie rocznym za 2020 r. opublikowanym dnia 20 kwietnia 2021 r., w sprawozdaniu z zysków lub strat i całkowitych dochodów na stronie 30 błędnie wskazana została kwota przychodów z tytułu zakupionych wierzytelności oraz kwota przychodów z tytułu pożyczek.
W sprawozdaniu wartość przychodów z tytułu zakupionych wierzytelności wskazano na kwotę: 3 468 863,93, podczas gdy prawidłowa wartość przychodów z tytułu zakupionych wierzytelności to: 24 730,70. W sprawozdaniu wartość przychodów z tytułu pożyczek wskazano na kwotę: 24 730,70, podczas gdy prawidłowa wartość z tytułu pożyczek to: 3 468 863,93. Opisana powyżej omyłka nie ma wpływu na pozostałe informacje i dane finansowe zawarte w sprawozdaniu.
W związku z powyższym Spółka przekazuje w dniu dzisiejszym do publicznej wiadomości skorygowany Raport.

Podstawa prawna:§ 15 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Załączniki

Inne komunikaty

bEieBSCv