Trwa ładowanie...
bEiRXoHV

Notowania

ATT Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2020

Grupa Azoty S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu 5 maja 2021 roku Zarząd Spółki podjął uchwałę w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2020, wnioskując o przeznaczenie zysku netto osiągniętego w roku obrotowym 2020 w wysokości 125 627 538,01 zł w całości na powiększenie kapitału zapasowego Spółki.
Zarząd Spółki rekomenduje aby osiągnięty w 2020 roku zysk netto w całości pozostawić w Spółce. Pozostawienie zysku w Spółce stanowić będzie zabezpieczenie realizacji zaplanowanych dalszych zamierzeń inwestycyjnych po wniesieniu do 31 grudnia 2020 roku całości wkładu własnego strategicznego projektu inwestycyjnego „Polimery Police”. Ponadto ograniczenia w zakresie możliwości wypłaty dywidendy wynikają z zawartych przez Spółkę umów kredytowych. Zgodnie z w/w umowami kredytowymi Spółki wypłata dywidendy jest możliwa, gdy stosunek skonsolidowanego zadłużenia finansowego netto do skonsolidowanego wyniku EBITDA Grupy Kapitałowej Grupa Azoty („Grupa”) ustalony zgodnie z umowami kredytowymi będzie kształtował się na poziomie nie wyższym niż 2,5 na 31 grudnia zakończonego roku obrotowego (poziom wykonany w oparciu o zbadanie skonsolidowane sprawozdanie finansowe) oraz na 30 czerwca i 31 grudnia roku kolejnego (poziomy ustalone z uwzględnieniem skonsolidowanego planu finansowego). Wskaźnik ten wyliczony na podstawie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy za 2020 rok wyniósł na dzień 31 grudnia 2020 roku 2,10, niemniej aktualny skonsolidowany plan finansowy Grupy zakłada, że warunki te nie będą spełnione na dzień 30 czerwca i 31 grudnia 2021 roku. W celu realizacji powyższej uchwały Zarząd wystąpi do Rady Nadzorczej Spółki o dokonanie oceny wniosku oraz do Walnego Zgromadzenia w celu dokonania podziału zysku za rok obrotowy 2020. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

Inne komunikaty

bEiRXoID