Trwa ładowanie...
bEhVnHJx

Notowania

SARE: strona spółki
11.05.2021, 16:42

DTR Zawarcie przez spółkę zależną od Emitenta aneksu do umowy kredytu przedłużającego okres finansowania

Zarząd Spółki Digitree Group S.A. z siedzibą w Rybniku („Emitent”, „Spółka”) w nawiązaniu do raportu nr 15/2020 z dnia 11.05.2020 r. informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 11.05.2021 r. spółka zależna od Emitenta, tj. Fast White Cat S.A. z siedzibą we Wrocławiu („FWC”) zawarła z ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach („Bank”) aneks do umowy o kredyt złotowy w rachunku bankowym z dnia 27.06.2019 r. w formie odnawialnej linii kredytowej. Powyższy aneks wydłuża spółce FWC okres finansowania w kwocie 2.200.000,00 zł (słownie: dwa miliony dwieście tysięcy złotych i 00/100) na okres 12 (dwunastu) miesięcy, tj. do dnia 11.05.2022 roku. Oprocentowanie kredytu ustalane jest na podstawie stawki WIBOR dla depozytów 1-miesięcznych, powiększonej o marżę Banku.
Kredyt zabezpieczony jest w następujący sposób: a) gwarancją udzieloną przez Bank Gospodarstwa Krajowego na podstawie Umowy portfelowej linii gwarancyjnej de minimis nr 3/PLD-KFG/2018 w kwocie 1.760.000,00 zł stanowiącej 80,00 % przyznanej kwoty kredytu na okres kredytowania wydłużony o 3 miesiące, tj. do dnia 11.08.2022 r. b) wekslem in blanco poręczonym przez Digitree Group S.A. i INIS sp. z o.o. Pozostałe warunki nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Inne komunikaty

bEhVnHKf