Trwa ładowanie...
bEKBLhcR
Notowania
TOYA: strona spółki
13.05.2021, 9:17

TOA Wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2020

Zarząd TOYA S.A. we Wrocławiu (dalej: Spółka) informuje, że w dniu 13 maja 2021 r. podjął uchwałę w przedmiocie przyjęcia wniosku Zarządu do Walnego Zgromadzenia TOYA S.A. co do sposobu podziału zysku wskazanego w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spółki TOYA S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020. Zgodnie z powyższą uchwałą Zarząd wnioskuje do Walnego Zgromadzenia TOYA S.A. (dalej: WZA) o dokonanie podziału zysku netto za rok obrotowy 2020 w kwocie 54 739 642,99 zł (słownie: pięćdziesiąt cztery miliony siedemset trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset czterdzieści dwa złote 99/100 zł) w następujący sposób:
a) przeznaczyć kwotę 21 762 245,54 zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów siedemset sześćdziesiąt dwa tysiące dwieście czterdzieści pięć 54/100 zł) na wypłatę dywidendy Akcjonariuszom Spółki, co stanowi 0,29 zł (dwadzieścia dziewięć groszy) na jedną akcję; b) przeznaczyć pozostałą kwotę 32 977 397,45 zł (słownie: trzydzieści dwa miliony dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt siedem 45/100 zł) na kapitał zapasowy Intencją Zarządu Spółki jest umożliwienie Akcjonariuszom partycypowania w zysku przy jednoczesnym zapewnieniu Grupie Kapitałowej TOYA S.A. możliwości realizacji planów rozwoju. Zakładają one zapotrzebowanie na kapitał obrotowy w związku z ciągłym poszerzaniem asortymentu i koniecznością zapewnienia optymalnej wartości zapasów magazynowych. Powyższa rekomendacja bierze pod uwagę niepewną sytuację makroekonomiczną związaną z COVID - 19 oraz brak możliwości oszacowania rozmiaru wpływu pandemii na przyszłą sytuację finansową Spółki. Jednocześnie Zarząd Spółki wnioskuje do WZA o wyznaczenie dnia dywidendy na dzień 27 lipca 2021r. oraz terminu wypłaty dywidendy na dzień 13 sierpnia 2021r. Wnioskowane przez Zarząd Spółki daty dotyczące dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy, zgodne są z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie oraz Dobrymi Praktykami Spółek notowanych na GPW 2016. Zarząd Spółki zwróci się do Rady Nadzorczej Spółki o zaopiniowanie wniosku Zarządu. Ostateczną decyzję w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2020 podejmie WZA.

Inne komunikaty

bEKBLhdz