Trwa ładowanie...
bFgliUCt
Notowania
GPW: strona spółki
18.05.2021, 18:28

GPW Opinia Rady Nadzorczej GPW dotycząca propozycji Zarządu Giełdy w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2020

W nawiązaniu do Raportu Bieżącego nr 8/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 r., Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Giełda”, „Spółka”, „GPW”) informuje, że w dniu 18 maja 2021 r. Rada Nadzorcza Giełdy pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu Giełdy w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2020, w którym przewiduje się wypłatę dywidendy w kwocie 104 930 000,00 zł (słownie: sto cztery miliony dziewięćset trzydzieści tysięcy złotych).
Proponowana wypłata dywidendy w łącznej kwocie 104 930 000,00 zł oznacza wypłatę 2,50 zł na akcję. Wskaźnik wypłaty dywidendy wyniesie 69,3% zysku skonsolidowanego (77,3% zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej skorygowanego o udział w zyskach jednostek stowarzyszonych), zaś stopa dywidendy 5,36% przy kapitalizacji GPW z dnia 20 kwietnia 2021 r. Rekomendacja Zarządu Giełdy oraz opinia Rady Giełdy w powyższej sprawie są zgodne z polityką dywidendową GPW, opublikowaną w Raporcie Bieżącym Giełdy nr 4/2019, zakładającą wypłatę dywidendy stosownie do rentowności i możliwości finansowych GPW, na poziomie powyżej 60% przypadającego akcjonariuszom GPW skonsolidowanego zysku netto Grupy Kapitałowej GPW za dany rok obrotowy, skorygowanego o udział w zyskach jednostek stowarzyszonych. Jednocześnie intencją Zarządu GPW jest rekomendowanie Walnemu Zgromadzeniu wzrostu corocznej dywidendy z zysku za lata 2020-2022 nie mniej niż o 0,1 zł na akcję. Pozytywnie opiniując rekomendację Zarządu o proponowanej wysokości dywidendy, Rada Giełdy uwzględniła wskazane przez Zarząd między innymi następujące istotne czynniki: • dobre wyniki finansowe zrealizowane przez GK GPW w 2020 r., • wytyczne dla spółek Skarbu Państwa sporządzających sprawozdanie finansowe za 2020 r., przyjętych przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów we wrześniu 2020 r., • utrzymujące się na dobrym poziomie wskaźniki rentowności ROE (14,6%) i ROA (11,1%) w 2020 r. oraz utrzymującą się wysoką płynnością bieżącą – 4,9 w 2020 r., wysoki i rosnący poziom środków finansowych i brak zagrożenia dla spłaty zadłużenia (ujemny dług netto), • potrzeby inwestycyjne wynikające z realizacji strategii Grupy Kapitałowej GPW #2022, • stopę dywidendy i wskaźniki wypłaty stosowane przez porównywalne spółki, • potrzeby płynnościowe Grupy Kapitałowej GPW, które uzależnione będą od aktualnych i oczekiwanych warunków rynkowych i regulacyjnych, wysokości zobowiązań z tytułu bieżącej działalności i obsługi zadłużenia oraz optymalizację struktury finansowania działalności Grupy Kapitałowej GPW. • opłaty za wysokie saldo wprowadzone przez banki oraz niskie oprocentowanie lokat. Organem Spółki wyłącznie uprawnionym do podejmowania decyzji w sprawie podziału zysku, w tym o wypłacie dywidendy, jest Walne Zgromadzenie. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia z dnia 16 kwietnia 2014 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i Dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/82/WE (Dz. Urz. UE L Nr 173) („Rozporządzenie MAR”).

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2022-01-13
GPW Terminy przekazywania raportów okresowych w 2022 roku
42,78
-0,23
2021-12-16
GPW Podpisanie porozumienia Term Sheet z Towarową Giełdą Energii S.A., Narodowym Bankiem Węgier i Budapest Stock Exchange, w sprawie planowanego powołania spółki Central Post-trade Solutions (CPS)
40,56
+1,28
2021-12-16
GPW Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej w sprawie podpisania umowy o poufności i przystąpienia do rozmów dotyczących potencjalnego nawiązania współpracy kapitałowej z podmiotami tworzącymi architekturę węgierskiego rynku kapitałowego i towarowego
40,56
+1,28
2021-11-09
GPW QSr 3/2021: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
44,12
-2,67
2021-11-04
GPW Decyzja Zarządu Giełdy w sprawie podpisania umowy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju („NCBR”) na dofinansowanie projektu Polski Cyfrowy Operator Logistyczny („PCOL”)
44,58
+0,18
2021-11-03
GPW Udzielenie Towarowej Giełdzie Energii S.A. odnawialnej pożyczki do kwoty 240 mln zł
44,58
+0,09
2021-10-08
GPW Zawarcie przez Towarową Giełdę Energii umowy odnawialnego kredytu bankowego z Deutsche Bank Polska do maksymalnej kwoty 100 mln zł
44,00
+0,18
2021-10-04
GPW Decyzja Zarządu Giełdy ws. podpisania z NCBR umowy na dofinansowanie prac związanych z budową systemu TeO – wielomodułowej platformy aukcyjnej przeznaczonej do kompleksowej obsługi transakcji na rynku mediowym
41,86
+3,34
2021-10-04
GPW Ujawnienie opóźnionych informacji poufnych dotyczących rozpoczęcia prac nad budową systemu TeO – wielomodułowej platformy aukcyjnej przeznaczonej do kompleksowej obsługi transakcji na rynku mediowym
41,86
+3,34
2021-09-21
GPW PSr /: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
42,68
-2,72
bFgliUDb