Trwa ładowanie...
bEUtsXvV
Notowania
DOMDEV: strona spółki
27.05.2021, 15:29

DOM Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Dom Development S.A. uchwały o wypłacie dywidendy

Zgodnie z § 19 ust. 2 Rozporządzenia z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018, poz. 757), Zarząd Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 27 maja 2021 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2020 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
Zgodnie z podjętą Uchwałą nr 7, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanowiło przeznaczyć na wypłatę dywidendy akcjonariuszom Dom Development S.A. łączną kwotę 253.984.220,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt trzy miliony dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście dwadzieścia złotych zero groszy), tj. 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych zero groszy) na każdą akcję, a część zysku netto Spółki za rok 2020 w kwocie 10.232.417,73 zł (słownie: dziesięć milionów dwieście trzydzieści dwa tysiące czterysta siedemnaście złotych siedemdziesiąt trzy grosze) przeznaczyć na powiększenie kapitału zapasowego Spółki. Wszystkie akcje Spółki w liczbie 25.398.422 objęte są dywidendą. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ustaliło dzień dywidendy na 21 czerwca 2021 roku, zaś dzień wypłaty dywidendy ustaliło na 28 czerwca 2021 roku.

Inne komunikaty

bEUtsXwD