Trwa ładowanie...
bESudtmd
Notowania
DOMDEV: strona spółki
27.05.2021, 17:30

DOM Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dom Development S.A. w dniu 27 maja 2021 roku

Zgodnie z § 19 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018, poz. 757), Zarząd Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka") przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych w dniu 27 maja 2021 roku przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, ze wskazaniem przy każdej z podjętych uchwał liczby akcji, z których oddano ważne głosy, procentowego udziału tychże akcji w kapitale zakładowym oraz łącznej liczby ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”.

Załączniki

Inne komunikaty

bESudtmL