Trwa ładowanie...
bETxEiRN
Notowania
SELENAFM: strona spółki
27.05.2021, 18:07

SEL Otrzymanie zawiadomienia od Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Na podstawie Art. 70 ust. 1) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Spółki Selena FM S.A. (dalej „Spółka”) podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu dzisiejszym otrzymał zawiadomienie od Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. o następującej treści:
„Zawiadomienie na podstawie art. 69 w zw. z art. 87 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych1 Niniejszym Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działając w imieniu zarządzanych funduszy inwestycyjnych – Acer Aggressive FIZ, QUERCUS Absolute Return FIZ, QUERCUS Multistrategy FIZ, QUERCUS Global Balanced Plus FIZ oraz QUERCUS Parasolowy SFIO2 zawiadamia o zmniejszeniu stanu posiadania i zejściu przez Fundusze wspólnie poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów w spółce SELENA FM S.A.3 . Zmiana dotychczas posiadanego udziału nastąpiła w wyniku transakcji sprzedaży na rynku regulowanym w dniu 17 maja 2021 r. Zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 2 Ustawy przed zmianą udziału Fundusze posiadały 1 345 554 akcje Spółki, co stanowiło 5,89% kapitału zakładowego Spółki. Posiadane akcje dawały 1 345 554 głosy na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 5,01% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 3 Ustawy na dzień 18 maja 2021 r. Fundusze posiadały wspólnie 1 334 746 akcje Spółki, co stanowiło 5,85% kapitału zakładowego Spółki. Posiadane akcje dawały 1 334 746 głosy na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 4,97% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Nie występują podmioty zależne od Funduszy posiadające akcje Spółki, jak również nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit c. Zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 7 Ustawy liczba głosów, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2 Ustawy, do których nabycia byłyby uprawnione lub zobowiązane Fundusze, jako posiadacze instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1 Ustawy, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne wynosi 0. Zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 8 Ustawy liczba głosów, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3 Ustawy, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy wynosi 0. Treść przedmiotowego zawiadomienia przedstawiono w załączeniu do niniejszego raportu.

Załączniki

Inne komunikaty

bETxEiSv