Trwa ładowanie...
bEqQUCuZ

Notowania

MLPGROUP: strona spółki
31.05.2021, 17:48

MLG Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu spółki MLP GROUP S.A.

Zarząd MLP Group S.A. z siedzibą w Pruszkowie („Spółka”) informuje, że Spółka powzięła informację o dokonaniu w dniu 31 maja 2021 roku przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego dla Spółki, podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 4.930.063,75 zł do kwoty 5.343.409,75 zł w drodze emisji 1.653.384 akcji zwykłych na okaziciela serii E Spółki o wartości nominalnej 0,25 zł każda wyemitowanych na podstawie Uchwały nr 1 Zarządu Spółki z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych serii E, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii E, ustalenia zasad dystrybucji akcji serii E, w tym ustalenia prawa pierwszeństwa dla akcjonariuszy Spółki będących inwestorami kwalifikowanymi lub składającymi zapis na akcje na kwotę wyższą niż stanowiąca równowartość 100.000 euro, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii E i praw do akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., dematerializacji akcji serii E i praw do akcji serii E, upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji serii E i praw do akcji serii E w depozycie papierów wartościowych, jak również związanej z tym zmiany statutu Spółki dokonanej Uchwałą nr 2 Zarządu Spółki z dnia 5 maja 2021 roku w sprawie określenia podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E w ramach kapitału docelowego oraz zmiany statutu Spółki („Rejestracja”).
Na dzień niniejszego raportu bieżącego ogólna liczba głosów wynikających ze wszystkich wyemitowanych akcji Spółki (po Rejestracji) wynosi 21.373.639 głosów, zaś kapitał zakładowy Spółki jest reprezentowany przez 21.373.639 akcji Spółki o wartości nominalnej 0,25 zł (dwadzieścia pięć groszy) każda, w tym: 1) 11.440.000 akcji na okaziciela serii A, 2) 3.654.379 akcji na okaziciela serii B, 3) 3.018.876 akcji na okaziciela serii C, 4) 1.607.000 akcji na okaziciela serii D, 5) 1.653.384 akcji na okaziciela serii E. Ponadto, w związku z tym, że podwyższenie kapitału zakładowego nastąpiło w ramach kapitału docelowego, Zarząd Spółki informuje że kapitał docelowy został w pełni wykorzystany. W związku z dokonanymi zmianami w treści statutu Spółki, Zarząd Spółki przekazuje poniżej nową treść art. 9 statutu: Artykuł 9 9.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.343.409,75 zł (pięć milionów trzysta czterdzieści trzy tysiące czterysta dziewięć złotych i siedemdziesiąt pięć groszy) i dzieli się na 21.373.639 (dwadzieścia jeden milionów trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset trzydzieści dziewięć) akcji serii A, serii B, serii C, serii D i serii E o wartości nominalnej 0,25 zł (dwadzieścia pięć groszy) każda. 9.2. Wszystkie akcje w kapitale zakładowym są akcjami zwykłymi, przy czym: 1) 11.440.000 (jedenaście milionów czterysta czterdzieści tysięcy) akcji o numerach od nr A 00000000001 do nr A 00011440000 jest akcjami na okaziciela serii A, 2) 3.654.379 (trzy miliony sześćset pięćdziesiąt cztery tysiące trzysta siedemdziesiąt dziewięć) akcji o numerach od nr B 0000000001 do nr B 0003654379 jest akcjami na okaziciela serii B, 3) 3.018.876 (trzy miliony osiemnaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt sześć) akcji o numerach od C 0000000001 do C 0003018876 jest akcjami na okaziciela serii C, 4) 1.607.000 (jeden milion sześćset siedem tysięcy) akcji o numerach od D 0000001 do D 1607000 jest akcjami na okaziciela serii D, 5) 1.653.384 (jeden milion sześćset pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta osiemdziesiąt cztery) akcji o numerach od E 0000001 do E 1653384 jest akcjami na okaziciela serii E. Tekst jednolity statutu stanowi Załącznik do raportu. Podstawa prawna: § 5 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Załączniki

Inne komunikaty

bEqQUCvH