Trwa ładowanie...
bEreihoB

Notowania

TORPOL: strona spółki
1.06.2021, 16:14

TOR Złożenie najwyżej punktowanej oferty w postępowaniu przetargowym organizowanym przez Łódzką Spółkę Infrastrukturalną

Zarząd TORPOL S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 1 czerwca 2021 r. powziął informację, iż w związku z zamknięciem w tym samym dniu przez Miasto Łódź – Zarząd Inwestycji Miejskich (Inwestor) aukcji elektronicznej przeprowadzonej w ramach przetargu nieograniczonego pn.: Zadanie 1 (ZIM) + Zadanie 2 (ŁSI) - „Budowa i przebudowa linii tramwajowej w ulicy Wojska Polskiego na odc. od ul. Franciszkańskiej do ul. Strykowskiej wraz z przebudową układu drogowego i niezbędnej infrastruktury oraz budową połączenia tramwajowego wzdłuż ul. Strykowskiej z przystankiem ŁKA Łódź Marysin wraz z przebudową wodociągów w ul. Wojska Polskiego oraz w skrzyżowaniach objętych przebudową układu drogowego” (Inwestycja), oferta złożona przez Emitenta w ramach aukcji elektronicznej otrzymała najwyższą ilość punktów.
Kryterium oceny ofert złożonych w ramach ww. przetargu stanowi cena brutto za realizację zakresu podstawowego (waga 50%), cena brutto za realizacje prawa opcji (waga 10%) oraz wydłużenie okresu gwarancji jakości i rękojmi za wady fizyczne i prawne (waga 40%). Termin realizacji Inwestycji został określony na 31.05.2023 r. Cena oferty złożonej przez Emitenta w ramach aukcji elektronicznej wynosi ok. 133,6 mln zł brutto (tj. ok. 108,6 mln zł netto) w tym cena za realizację zakresu podstawowego 130,4 mln zł brutto (tj. ok. 106 mln zł netto) cena za realizację prawa opcji ok. 3,2 mln zł brutto (tj. ok. 2,6 mln zł netto), co stanowi wartość przekraczającą środki Inwestora przeznaczone na realizację Inwestycji, które wynoszą ok. 90,5 mln zł brutto (73,6 mln zł netto). Deklarowany termin gwarancji rękojmi w ramach kryterium oceny ofert to 72 miesiące (wartość maksymalna). O dalszych istotnych etapach ww. postępowania Emitent będzie informował w trybie kolejnego raportu bieżącego.

Inne komunikaty

bEreihpj