Trwa ładowanie...
bEsbAHDp

Notowania

MAK Zawarcie warunkowej umowy dotyczącej nabycia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością powstałej po wcześniejszym przekształceniu przedsiębiorstwa, prowadzonego w formie jednoosobowej działalności, w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością

Zarząd spółki Makarony Polskie SA (dalej: Emitent), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 04/2021 z dnia 20 kwietnia 2021 roku oraz raportu bieżącego nr 16/2021 z dnia 2 czerwca 2021 roku, informuje że w dniu 7 czerwca 2021 roku zawarł warunkową umowę z osobą fizyczną (dalej: „Przedsiębiorca”), dotyczącą nabycia przez Emitenta udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, powstałej na skutek przekształcenia przedsiębiorstwa w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Przedsiębiorstwo aktualnie prowadzone jest przez Przedsiębiorcę w formie jednoosobowej działalności gospodarczej na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności. Przedsiębiorstwo produkuje na terytorium Polski makaron, a jego przychody ze sprzedaży za rok 2020 wyniosły około 48,5 mln zł, wobec 45,67 mln zł przychodów ze sprzedaży za rok 2019.
Zawarcie umowy przenoszącej własność udziałów (dalej: „Umowa Rozporządzająca”) nastąpi po ziszczeniu się warunków zawieszających polegających na przekształceniu przedsiębiorstwa w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością oraz uzyskaniu zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na dokonanie koncentracji, przy czym bez ziszczenia się tych warunków nie dojdzie do zawarcia Umowy Rozporządzającej. Cena nabycia wyniesie nie więcej niż 20.000.000 (dwadzieścia milionów) złotych, przy czym bezpośrednio przed podpisaniem Umowy Rozporządzającej, na ustalony dzień weryfikacji, ostateczna wysokość ceny może zostać skorygowana w dół, na podstawie zamykającego sprawozdania finansowego przedsiębiorstwa, poddanego badaniu przez biegłego rewidenta, jeżeli nie będą spełnione wskaźniki finansowe ustalone w umowie warunkowej. Zawarcie Umowy Rozporządzającej nastąpi w terminie 30 (trzydziestu) dni roboczych od spełnienia warunków zawieszających, jednak nie później niż 31 grudnia 2021 roku. O kolejnych etapach procesu, Spółka poinformuje osobnymi raportami bieżącymi.

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2021-08-03
MAK Skierowanie wniosku do Prezesa UOKiK stanowiącego zgłoszenie zamiaru koncentracji w ramach planowanego przez spółkę Makarony Polskie SA projektu akwizycyjnego
6,72
+2,68
2021-07-09
MAK Akcjonariusze posiadający ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Makarony Polskie SA w dniu 7 lipca 2021 roku
7,22
0,00
2021-07-07
MAK Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie SA w dniu 7 lipca 2021 roku, w tym m.in. podjęcie przez Walne Zgromadzenie decyzji w sprawie emisji akcji serii F
7,24
0,00
2021-07-07
MAK Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie SA uchwały o wypłacie dywidendy
7,24
0,00
2021-06-10
MAK Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Makarony Polskie SA
7,30
0,00
2021-06-07
MAK Zawarcie warunkowej umowy dotyczącej nabycia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością powstałej po wcześniejszym przekształceniu przedsiębiorstwa, prowadzonego w formie jednoosobowej działalności, w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością
7,20
0,00
2021-06-02
MAK Wyrażenie przez Radę Nadzorczą zgody na przeprowadzenie planowanego przez Zarząd projektu akwizycyjnego
7,20
-0,28
2021-06-02
MAK Rekomendacja wypłaty dywidendy - pozytywne zaopiniowanie przez Radę Nadzorczą wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku netto za rok obrotowy 2020
7,20
-0,28
2021-06-02
MAK Powołanie osoby zarządzającej Makarony Polskie SA
7,20
-0,28
2021-06-02
MAK Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Makarony Polskie SA za lata obrotowe 2019-2020
7,20
+3,33
bEsbAHDX