Trwa ładowanie...
Notowania

OBL Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Orzeł Biały S.A. oraz informacja o zgłoszonych sprzeciwach akcjonariusza

Zarząd Spółki Orzeł Biały S.A. (dalej: "Spółka", "Emitent") przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ("WZ") Orzeł Biały S.A. w dniu 09.06.2021 r. wraz z Sprawozdaniem o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej „Orzeł Biały” S.A. za lata 2019-2020.
Podczas obrad jeden z akcjonariuszy Spółki zgłosił sprzeciw w zakresie uchwał: nr 5 w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2020 nr 8 w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2020, nr 9 w przedmiocie udzielenia Członkowi Zarządu ,Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020 nr 11 w przedmiocie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020 nr 12 w przedmiocie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020 nr 13 w przedmiocie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020 nr 14 w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki delegowanemu do pełnienia funkcji Członka Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020 nr 15 w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020 nr 17 w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020 nr 18 w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020 nr 19 w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020 nr 20 w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020 nr 21 w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020 nr 23 w przedmiocie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Orzeł Biały S.A. za lata 2019-2020 oraz poprosił o jego zaprotokołowanie. Jednocześnie, podczas obrad nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad oraz zostały podjęte wszystkie uchwały, których projekty zostały poddane pod głosowanie. Podstawa prawna: § 19 ust.1 pkt. 6,7,8,9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

Inne komunikaty