Trwa ładowanie...
Notowania

OBL Powołanie Członka Rady Nadzorczej Spółki Orzeł Biały S.A.

Zarząd Orzeł Biały S.A. (dalej: "Spółka") informuje, iż w związku z wygaśnięciem mandatu Pani Marzanny Iwińskiej – Mielniczuk (Członka Rady Nadzorczej powołanego w drodze kooptacji, o którym to powołaniu Emitent informował w raporcie bieżącym nr 4/2021 z dnia 1.03.2021r.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 09.06.2021 r., podjęło uchwałę, na mocy której powołało Panią Marzannę Iwińską – Mielniczuk w skład Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji.
Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami, Pani Marzanna Iwińska – Mielniczuk nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki Orzeł Biały S.A., jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej i nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Powołany Członek Rady Nadzorczej nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Informacje o wykształceniu, kwalifikacjach i przebiegu pracy zawodowej Członka Rady Nadzorczej Spółka przekazuje w załączeniu. Podstawa prawna: § 5 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

Inne komunikaty