Trwa ładowanie...
bFglGmMR
Notowania
OAT: strona spółki
16.06.2021, 15:55

OAT Informacja nt. rozszerzenia współpracy z Międzynarodowym Instytutem Biologii Molekularnej i Komórkowej w obszarze odkrywania i rozwoju leków małocząsteczkowych modulujących funkcje RNA rozpoczęcia negocjacji licencyjnych.

Zarząd OncoArendi Therapeutics S.A. z siedzibą w Warszawie [Emitent, Spółka] informuje, iż w dniu 16 czerwca 2021 Emitent zawarł umowę dotyczącą współpracy naukowej [Umowa Współpracy] z Międzynarodowym Instytutem Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie [MIBMiK] w obszarze odkrywania i rozwoju leków małocząsteczkowych modulujących funkcje RNA [Platforma SMR].
Na podstawie Umowy Współpracy, która ma charakter typowy dla współpracy naukowo-badawczej co do zakresu oraz jej postanowień, Emitent zamierza rozszerzyć z MIBMiK dotychczasową, standardową współpracę badawczą o kolejny obszar współpracy tj. współpracę w kierunku rozwijanej przez Spółkę Platformy SMR. W związku z zawarciem Umowy Współpracy Emitent oraz MIBMiK rozbudowały swoją wcześniejszą wieloletnią współpracę naukową, o 2-letni plan badawczy, obejmujący badania związane z rozwojem i optymalizacją kompleksowego, unikalnego rozwiązania bioinformatycznego i wchodzących w jego skład programów komputerowych [Platforma Bioinformatyczna]. Wartość wynagrodzenia przewidzianego w Umowie Współpracy dla MIBMiK wynosi 2,5 mln zł netto. Umowa Współpracy obejmuje również deklarację Emitenta do ponoszenia nakładów na rozwój Platformy SMR w kwocie co najmniej 2 mln zł. W związku z rozszerzeniem współpracy w opisanym powyżej zakresie, w oparciu o odrębny, zawarty w tej samej dacie dokument rozpoczęte zostały pomiędzy Emitentem a MIBMiK negocjacje z klauzulą wyłączności, dotyczące zawarcia umowy licencji na Platformę Bioinformatyczną. Okres wyłączności dla prowadzonych negocjacji został ustalony na sześć miesięcy [Okres Wyłączności]. W trakcie Okresu Wyłączności strony, przystąpią do wyłącznych rozmów negocjacyjnych oraz ustalą szczegółowo zakres przedmiotowy oraz warunki finansowe przyszłej umowy licencyjnej [License Execution Agreement], której głównym przedmiotem będą programy komputerowe RNA-Frag-Finder oraz RNA-Drug-Binder. Wskazane programy komputerowe mają tworzyć kluczowy element Platformy Bioinformatycznej. MIBMiK oraz Spółka zadeklarowały, iż w jak najkrótszym czasie, przed końcem Okresu Wyłączności, zamierzają podpisać License Execution Agreement, a w trakcie negocjacji powstrzymają się od naruszania zasad poufności, nie będą podejmowały rozmów z podmiotami konkurencyjnymi oraz uszanują wzajemne zobowiązania wobec podmiotów trzecich oraz swoich pracowników. Emitent przypomina, iż rozwój technologii odkrywania i rozwoju leków małocząsteczkowych modulujących funkcje RNA jest jednym z trzech strategicznych obszarów badawczo-rozwojowych Emitenta określonych w strategii na lata 2021-2025 opublikowanej 24 marca 2021 r. raportem bieżącym 10/2021. Spółka ocenia, że rozwiązania informatyczne rozwijane przez MIBMiK pozwolą przyspieszyć i usprawnić proces odkrywania nowych cząsteczek, które poprzez oddziaływanie bezpośrednio ze strukturami mRNA lub RNA mogą modulować funkcję RNA, uzyskując efekt terapeutyczny w leczeniu wielu chorób. Platforma Bioinformatyczna ma być istotnym elementem procesu odkrywania nowych leków małocząsteczkowych [ang. drug discovery] w ramach Platformy SMR. Spółka ocenia, że w przypadku potwierdzenia funkcjonalności Platformy Bioinformatycznej i zawarcia License Execution Agreement, Spółka uzyska dostęp do unikalnej wiedzy [know-how] oraz metody wyszukiwania fragmentów RNA, które mogą łączyć się z małymi cząsteczkami oraz metody selekcji cząsteczek chemicznych pod kątem łączenia się ich z wybranymi fragmentami RNA w celu zmiany funkcji RNA. W Okresie Wyłączności Emitent przeprowadzi proces due diligence przedmiotu licencji oraz jego walidację. W ramach wynagrodzenia za pozostanie w Okresie Wyłączności MIBMiK otrzyma od Emitenta wynagrodzenie w formie jednorazowej, bezzwrotnej opłaty w kwocie 100 tysięcy zł netto. Wszelkie szczegółowe warunki udzielenia licencji, w tym wynagrodzenie należne MIBMiK, czas trwania licencji oraz jej zakres, a także inne szczegółowe parametry, zostaną określone w License Execution Agreement. Rozwiązania i programy komputerowe, których dotyczyć ma licencja zostały stworzone przez Laboratorium Bioinformatyki i Inżynierii Białka [LBIB], kierowane przez prof. Janusza Bujnickiego w MIBMiK. LBIB będzie również odpowiedzialne za realizację zadań badawczych powierzonych MIBMiK w ramach Umowy Współpracy. Prof. Janusz Bujnicki jest wybitnym naukowcem zajmującym się badaniami struktury RNA oraz jego oddziaływań z innymi cząsteczkami. Grupa naukowa prof. Bujnickiego stworzyła unikalne w skali światowej algorytmy i oprogramowanie bioinformatyczne, które jest kluczowym elementem na wczesnym etapie odkrywania nowych leków celujących w RNA. Innowacyjność systemów bioinformatycznych skonstruowanych przez zespół naukowców pod kierownictwem Janusza Bujnickiego oraz szeroka wiedza zespołu prof. Bujnickiego o strukturze i funkcji RNA daje szanse uzyskania przewagi technologicznej nad innymi firmami rozwijającymi leki drobnocząsteczkowe w oparciu o modulację funkcji RNA. Zgodnie z intencją Emitenta zakres przedmiotowy współpracy i przyszłego wykorzystania przedmiotu licencji obejmie identyfikację i modelowanie odziaływania małych organicznych cząsteczek chemicznych z RNA w celu ich dalszego rozwoju i przyszłych zastosowań jako leki w medycynie człowieka. Emitent poinformuje o zawarciu License Execution Agreement w odrębnym raporcie bieżącym.

Inne komunikaty

bFglGmNz