Trwa ładowanie...
bEDHaqaJ
Notowania
SOLAR: strona spółki
25.06.2021, 15:40

SOL Informacja o powołaniu osób zarządzających (członków Zarządu) na nową kadencję.

Zarząd Solar Company S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 25 czerwca 2021 roku Rada Nadzorcza Solar Company S.A. powołała na mocy Uchwały numer:
- RN.304/06/21 Stanisława Antoniego Bogackiego do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu. - RN.305/06/21 Aleksandrę Helenę Danel do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu. Zarząd Solar Company S.A. liczy 2 (dwie) osoby. Kadencja wszystkich członków Zarządu Solar Company S.A. jest wspólna, 2 (letnia) od dnia 29 czerwca 2021 roku do dnia 29 czerwca 2023 roku. Żaden z członków Zarządu Spółki nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki, nie uczestniczy w jakiekolwiek spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Żaden z członków Zarządu Spółki nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Załączniki

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2021-09-10
SOL Miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za sierpień 2021 roku
5,70
-3,16
2021-08-13
SOL Zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów przez spółkę Solar Company S.A. w związku z nabyciem akcji własnych
5,46
-1,10
2021-08-10
SOL Miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za lipiec 2021 roku
5,40
+0,74
2021-08-10
SOL Podsumowanie złożonych Spółce ofert sprzedaży akcji własnych
5,40
-3,33
2021-07-22
SOL Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji Spółki.
5,26
-2,66
2021-07-09
SOL Miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za czerwiec 2021 roku
4,89
+12,47
2021-06-29
SOL Korekta załącznika w raporcie bieżącym Treść uchwał podjętych w dniu 25 czerwca 2021 roku przez walne zgromadzenie oraz treść załączników do tych uchwał, a przy każdej uchwale również liczba akcji, z których oddano ważne głosy oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”, informacje o sprzeciwach zgłoszonych do protokołu podczas obrad walnego zgromadzenia, ze wskazani
5,00
-2,20
2021-06-25
SOL Informacja o powołaniu osób zarządzających (członków Zarządu) na nową kadencję.
5,06
-3,75
2021-06-25
SOL Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% (pięć procent) liczby głosów na walnym zgromadzeniu, z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym walnym zgromadzeniu oraz ogólnej liczbie głosów.
5,06
-3,75
2021-06-25
SOL Informacja o powołaniu osób nadzorujących (członków Rady Nadzorczej)
5,06
-3,75
bEDHaqbr