Trwa ładowanie...
bEDGTKBh
Notowania
MLPGROUP: strona spółki
30.06.2021, 18:34

MLG Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie MLP GROUP S.A. z siedzibą w Pruszkowie w dniu 30 czerwca 2021 roku

Zarząd MLP Group S.A. („Spółka”) z siedzibą w Pruszkowie podaje do wiadomości uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30 czerwca 2021 roku.
Treść uchwał zawarta jest w załączniku do niniejszego raportu. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych §19 ust. 1 pkt 6) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Załączniki

Inne komunikaty

bEDGTKBP