Trwa ładowanie...
bEBZaWyJ
Notowania

MAK Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie SA uchwały o wypłacie dywidendy

Spółka Makarony Polskie SA informuje, że w dniu 7 lipca 2021 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie SA podjęło uchwałę nr 16 o wypłacie dywidendy w wysokości 2 775 021,30 zł (słownie: dwa miliony siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy dwadzieścia jeden złotych 30/100), to jest 0,30 zł (słownie: trzydzieści groszy) brutto na jedną akcję.
Dzień dywidendy został ustalony na dzień 15 lipca 2021 roku. Dywidenda zostanie wypłacona w dniu 30 września 2021 roku. Do dywidendy uprawnionych jest 9 250 071 akcji Spółki.

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2021-09-09
MAK Decyzja Prezesa UOKiK w sprawie zgody na dokonanie koncentracji, polegającej na planowanym nabyciu przez Spółkę udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością powstałej po wcześniejszym przekształceniu przedsiębiorstwa, prowadzonego w formie jednoosobowej działalności, w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością i po wcześniejszym ziszczeniu się warunków zawieszających
6,96
-0,29
2021-08-03
MAK Skierowanie wniosku do Prezesa UOKiK stanowiącego zgłoszenie zamiaru koncentracji w ramach planowanego przez spółkę Makarony Polskie SA projektu akwizycyjnego
6,72
+2,68
2021-07-09
MAK Akcjonariusze posiadający ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Makarony Polskie SA w dniu 7 lipca 2021 roku
7,22
0,00
2021-07-07
MAK Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie SA w dniu 7 lipca 2021 roku, w tym m.in. podjęcie przez Walne Zgromadzenie decyzji w sprawie emisji akcji serii F
7,24
0,00
2021-07-07
MAK Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie SA uchwały o wypłacie dywidendy
7,24
0,00
2021-06-10
MAK Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Makarony Polskie SA
7,30
0,00
2021-06-07
MAK Zawarcie warunkowej umowy dotyczącej nabycia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością powstałej po wcześniejszym przekształceniu przedsiębiorstwa, prowadzonego w formie jednoosobowej działalności, w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością
7,20
0,00
2021-06-02
MAK Wyrażenie przez Radę Nadzorczą zgody na przeprowadzenie planowanego przez Zarząd projektu akwizycyjnego
7,20
-0,28
2021-06-02
MAK Rekomendacja wypłaty dywidendy - pozytywne zaopiniowanie przez Radę Nadzorczą wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku netto za rok obrotowy 2020
7,20
-0,28
2021-06-02
MAK Powołanie osoby zarządzającej Makarony Polskie SA
7,20
-0,28
bEBZaWzr