Trwa ładowanie...
bEsxVBQR
Notowania
DEKPOL: strona spółki
21.07.2021, 16:22

DEK Zawarcie umowy o generalne wykonawstwo zakładu produkcyjnego na

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 29/2021 z dnia 9 lipca 2021 r. w sprawie wyboru spółki zależnej na generalnego wykonawcę inwestycji na Litwie, Zarząd Dekpol S.A. ("Spółka", "Wykonawca") informuje, że w dniu 21 lipca 2021 r. powziął informację o podpisaniu przez Press Glass UAB z siedzibą na Litwie ("Zamawiający") umowy ze Spółką (będącą stroną umowy w miejsce spółki zależnej) na wykonanie jako generalny wykonawca robót budowlanych polegających na wybudowaniu zakładu produkcyjnego wraz z zagospodarowaniem, infrastrukturą i obiektami towarzyszącymi oraz innymi elementami wskazanymi w projekcie, zlokalizowanego w Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Kownie na Litwie ("Umowa").
W ramach Umowy Spółka wykona również inne ustalone czynności, w tym przygotuje dokumentację wykonawczą i powykonawczą. Termin realizacji przedmiotu Umowy został ustalony na czerwiec 2022 roku. Całkowite wynagrodzenie netto Spółki za wykonanie ww. inwestycji wynosi ok. 8% przychodów Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2020 (przeliczone według kursu euro z dnia 21 lipca 2021 r.). Umowa przewiduje kary umowne m.in. w przypadku opóźnień w realizacji Umowy oraz zwłoki w usunięciu wad i usterek. Ponadto strony Umowy mają prawo żądać zapłaty kary umownej w wysokości 10% ceny kontraktu za odstąpienie od Umowy z przyczyn leżących po drugiej stronie Umowy. Maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 10% wynagrodzenia. Strony uprawnione są do dochodzenia naprawienia szkody w całości, na zasadach ogólnych. Każda ze stron ma prawo do odstąpienia od Umowy w przypadkach określonych w Umowie. Wykonawca jest uprawniony do powierzenia realizacji części robót podwykonawcom. Zgodnie z Umową, strony postanowiły, że docelowym wykonawcą przedmiotu Umowy będzie Dekpol Budownictwo Sp. z o.o. po uzyskaniu stosownych uprawnień do prowadzenia działalności w zakresie wykonawstwa robót budowlanych na terenie Litwy.

Inne komunikaty

bEsxVBRz