Trwa ładowanie...
bEsyvrRx
Notowania
COGNOR: strona spółki
21.07.2021, 17:55

COG Emisja obligacji serii 1/2021

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 43/2021 z 9 czerwca 2021 r., 50/2021
z 25 czerwca 2021 r. oraz 57/2021 z 14 lipca 2021 r., w których Cognor Holding S.A. z siedzibą w Poraju („Emitent”) informował o czynnościach podejmowanych w związku z emisją przez spółkę zależną Emitenta - Cognor. S.A. - zabezpieczonych obligacji serii 1/2021 o wartości nominalnej 1.000 PLN (słownie: tysiąc złotych) każda oraz łącznej wartości 200.000.000 PLN (słownie: dwieście milionów złotych) („Obligacje”), Emitent informuje, iż w dniu 21 lipca 2021 r. doszło do emisji Obligacji (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. dokonał rozrachunku transakcji nabycia Obligacji). Termin wykupu Obligacji został określony na 15 lipca 2026 roku. Obligacje są oprocentowane według stopy procentowej równej stawce WIBOR dla depozytów 6-miesięcznych powiększonej o marżę. Odsetki będą płatne w okresach sześciomiesięcznych.

Inne komunikaty

bEsyvrSf