Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
COGNOR: strona spółki
24.04.2024, 0:39

COG SRR /2023: formularz dla skonsolidowanych raportów rocznych sporządzonych wg MSR

STRONA TYTUŁOWA
 FALSEskorygowany             
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
 
   Skonsolidowany raport roczny SRR2023    
           (rok)    
 
 (zgodnie z § 60 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) 
  dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową  
 
    (rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”)    
 
   za rok obrotowy2023obejmujący okresod2023-01-01do2023-12-31  
 
 zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe wedługMSR zatwierdzonych w UE  
        w walucie     
 
       data przekazania:2024-04-24    
 
 
  COGNOR HOLDING S.A.  
  (pełna nazwa emitenta)  
  COGNOR HOLDING S.A. Handel (han)  
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)  
  42-360 Poraj  
  (kod pocztowy) (miejscowość)  
  ul. Zielona 26  
  (ulica) (numer)  
  34 316 01 10 34 316 01 11  
  (telefon)  (fax)  
  cognor@cognor.eu www.cognor.pl  
  (e-mail)  (www)  
  584-030-43-83 190028940  
  (NIP)  (REGON)  
  2594005SR5W00MCTG921 0000071799  
    (LEI)       (KRS)   
 Konto: ESSCEALKAC. 
 (firma audytorska)          


WYBRANE DANE FINANSOWE
 
 WYBRANE DANE FINANSOWE  w tys.EUR 
 2023 2023  
 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów2 721 524,003 666 690,00613 232,00782 094,00 
 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej203 306,00722 726,0045 810,00154 155,00 
 III. Zysk (strata) brutto264 996,00728 704,0059 711,00155 430,00 
 IV. Zysk (strata) netto235 808,00610 373,0053 134,00130 191,00 
 "IV.a. Zysk (strata) netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej"229 254,00577 917,0051 657,00123 268,00 
 "IV.b. Zysk (strata) netto przypadający na udziały niekontrolujące"6 554,0032 456,001 477,006 923,00 
 V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej294 545,00486 418,0066 369,00103 751,00 
 VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-359 064,00-235 834,00-80 907,00-50 303,00 
 VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-124 318,00-5 479,00-28 012,00-1 169,00 
 VIII. Przepływy pieniężne netto, razem-188 837,00245 105,00-42 550,0052 280,00 
 IX. Aktywa, razem2 273 924,002 083 016,00522 982,00444 149,00 
 X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania1 032 714,00854 585,00237 515,00182 218,00 
 XI. Zobowiązania długoterminowe412 335,00346 112,0094 833,0073 799,00 
 XII. Zobowiązania krótkoterminowe620 379,00508 473,00142 681,00108 419,00 
 XIII. Kapitał własny1 241 210,001 228 431,00285 467,00261 931,00 
 XIV. Kapitał zakładowy257 131,00257 131,0059 138,0054 827,00 
 XV. Liczba akcji (w tys.) na 31 grudnia171 421,00171 421,00   
 XVI. (Strata)/zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO)  0,310,76 
 XVII. Rozwodniona (strata) zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO)  0,280,76 
 XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) na 31 grudnia7,247,171,671,53 
 XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) na 31 grudnia  1,521,53 
 XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EURO)1,220,150,270,03 
 
 *Dane dla pozycji dotyczących sprawozdania z sytuacji finansowej prezentowane są na dzień 31 grudnia natomiast dla pozycji dotyczących sprawozdania z całkowitych dochodów i sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia ** średnia liczba akcji użyta do wyliczenia zysku na jedną akcję wynosiła 171 421 tys. sztuk za 2023 oraz 171 421 tys. sztuk za 2022 rok *** średnia liczba akcji użyta do wyliczenia rozwodnionej wartości księgowej oraz rozwodnionej zysku/straty na jedną akcję wynosiła 188 088 tys. sztuk za 2023 oraz 171 421 tys. sztuk za 2022 rok Wybrane dane finansowe przeliczono na walutę EURO w następujący sposób: Pozycje aktywów i pasywów sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono na EURO wg średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego na 31.12.2023 r. 4,348 zł/EURO oraz dla danych porównawczych na 31.12.2022 r. 4,6899 zł/EURO. Poszczególne pozycje dotyczące rachunku zysków i strat oraz przepływów pieniężnych przeliczono wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów NBP obowiązujących na ostatni dzień kalendarzowy poszczególnych miesięcy, który wyniósł odpowiednio 4,438 zł/EURO (rok 2023), 4,6883 zł/EURO (rok 2022). 
 
 Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa 

KOREKTA RAPORTU
 
 INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU 
 
 Skorygowany raportem bieżącym nr  z dnia o treści: 
 
 
 
 PlikOpis 

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 
 ZAWARTOŚĆ RAPORTU 
 
 Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy 
 
 PlikOpis 
 cognorholdingsa-2023-12-31-pl.zipsprawozdanie COGH skonsolidowane 2023 
 cognorholdingsa-2023-12-31-pl.zip.xadessprawozdanie COGH skonsolidowane 2023 xades 
 Oswiadczenie_Zarzadu_skonsolidowane_2023.xhtmloświadczenie zarządu 
 Oswiadczenie_Zarzadu_skonsolidowane_2023.xhtml.xadesoświadczenie zarządu xades 
 ssf-opinia-Cognor.xhtmlopinia audytora skonsolidowane 2023 
 ssf-opinia-Cognor.xhtml.xadesopinia audytora skonsolidowane 2023 xades 
 Cognor_list_prezesa_zarzadu_2023.xhtmllist prezesa 
 Cognor_list_prezesa_zarzadu_2023.xhtml.xadeslist prezesa xades 
 Oswiadczenie_RN_COGH_2023.xhtmloświadczenie RN 
 Sprawozdanie_Zarzadu_COGH_jedn_skons_2023.xhtmlsprawozdanie zarządu 
 Sprawozdanie_Zarzadu_COGH_jedn_skons_2023.xhtml.xadessprawozdanie zarządu xades 

Załączniki

Inne komunikaty