Trwa ładowanie...
bECJFXTp
Notowania
WORKSERV: strona spółki
23.07.2021, 16:27

WSE Podanie informacji do publicznej wiadomości

Zarząd Work Service S.A. (dalej: „Emitent” lub „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał informację o otrzymaniu przez spółkę zależną Emitenta Gi Group Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach dofinansowania za okres rozliczeniowy: maj 2021 r. w kwocie 1.549.940,81 zł na podstawie art. 15gg ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
W wyniku przeprowadzonej analizy, Emitent uznał, że uzasadnione jest zakwalifikowanie wskazanych powyżej informacji jako informacji poufnej w rozumieniu art. 17 ust. 1 MAR, podlegającej publikacji w formie niniejszego raportu. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE). Podpisy: Nicola Dell’Edera – Wiceprezes Zarządu Paolo Caramello - Wiceprezes Zarządu

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2021-09-16
WSE Information on filing a lawsuit by a shareholder for repealing of resolutions of the Ordinary General Meeting.
1,34
-0,30
2021-09-16
WSE Informacja o wniesieniu przez akcjonariusza powództwa o uchylenie uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
1,34
-0,30
2021-09-13
WSE Commencement of talks on the modification of the method of payment for the acquisition of shares in Gi Group sp. z o.o.
1,23
0,00
2021-09-13
WSE Rozpoczęcie rozmów w sprawie modyfikacji sposobu płatności tytułem nabycia udziałów w Gi Group sp. z o.o.
1,23
0,00
2021-09-07
WSE Announcement about convening the Extraordinary General Meeting of the Shareholders of Work Service S.A. along with the content of the draft resolutions
1,26
-2,70
2021-09-07
WSE Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Work Service S.A. wraz z treścią projektów uchwał.
1,26
-2,70
2021-08-17
WSE Information on filing a lawsuit by a shareholder for annulment or repealing of resolution of the general meeting and on granting a security by the court in the form of suspension of the execution of the challenged resolution.
1,24
0,00
2021-08-17
WSE Informacja o wniesieniu przez akcjonariusza powództwa o stwierdzenie nieważności lub uchylenie uchwały walnego zgromadzenia oraz o udzieleniu przez sąd zabezpieczenia w postaci wstrzymania wykonania zaskarżonej uchwały.
1,24
0,00
2021-07-30
WSE Disclosure of information to the public
1,33
0,00
2021-07-30
WSE Podanie informacji do publicznej wiadomości
1,33
0,00
bECJFXTX