Trwa ładowanie...
bETBhUBN
Notowania
AMBRA: strona spółki
28.07.2021, 15:43

AMB Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2021/2022

Zgodnie z § 80 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”) Zarząd AMBRA S.A. informuje niniejszym o terminach przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2021/2022 obejmującym okres od 1 lipca 2021 r. do 30 czerwca 2022 r.:
- Raport roczny za rok 2020/2021 – w dniu 15 września 2021 roku, - Raport roczny skonsolidowany za rok 2020/2021 – w dniu 15 września 2021 roku, - Raport kwartalny skonsolidowany za pierwszy kwartał roku 2021/2022 – w dniu 9 listopada 2021 roku, - Raport półroczny skonsolidowany za pierwsze półrocze roku 2021/2022 – w dniu 22 lutego 2022 roku, - Raport kwartalny skonsolidowany za trzeci kwartał roku 2021/2022 – w dniu 11 maja 2022 roku. Zarząd AMBRA S.A. informuje, że zgodnie z § 62 ust. 1 Rozporządzenia AMBRA S.A. jako jednostka dominująca Grupy Kapitałowej AMBRA S.A. nie będzie przekazywać odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych oraz że zgodnie z § 62 ust. 3 Rozporządzenia nie będzie sporządzany odrębny jednostkowy raport półroczny za pierwsze półrocze roku 2021/2022. Zarząd Spółki informuje również, że zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia, Emitent nie będzie przekazywał raportu kwartalnego za ostatni kwartał roku obrotowego 2021/2022 oraz za drugi kwartał roku obrotowego 2021/2022.

Inne komunikaty

bETBhUCv