Trwa ładowanie...
bEJltaSt
Notowania

FEM Informacja dotycząca szacunkowych skonsolidowanych danych finansowych za II kwartał 2021 roku

Zarząd Femion Technology S.A. (dawniej SMS Kredyt Holding S.A.) z siedzibą we Wrocławiu ("Emitent") informuje, że w związku z zakończeniem w dniu dzisiejszym tj. 11 sierpnia 2021 roku analizy i weryfikacji wstępnych, szacunkowych wybranych skonsolidowanych danych finansowych za II kwartał 2021 („Dane Wstępne”), Emitent podjął decyzję o ich przekazaniu do publicznej wiadomości.
Skonsolidowane Dane Wstępne wynoszą: • Przychody ze sprzedaży Q2: 579,6 tys. PLN / narastająco HY2021: 7.459,4 tys. PLN; • Zyska/Strata z działalności operacyjnej Q2: -1.243,0 tys. PLN / narastająco HY2021: 833,7 tys. PLN; • Zysk/Strata netto Q2: -1.597,4 tys. PLN / narastająco HY2021: 351,5 tys. PLN. Porównywalne, dane skonsolidowane za II kwartał 2020 r. wynoszą: • Przychody ze sprzedaży: 2.931,8 tys. PLN / narastająco HY2021: 6.498,9 tys. PLN; • Zysk/Strata z działalności operacyjnej: -2.398,9 tys. PLN / narastająco HY2021: -5.050,0 tys. PLN; • Zyska/Strata netto: -2.938,4 tys. PLN / narastająco HY2021: -6.465,4 tys. PLN. Główny wpływ na wyniki finansowe za II kwartał 2021 r. miały w szczególności poniższe czynniki: • niekorzystny wpływ wynikający z wstrzymania w II kwartale 2021 r. działalności pożyczkowej prowadzonej przez spółkę zależną Emitenta, w związku z wydłużeniem obowiązywania przepisów ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, które ograniczają maksymalne pozaodsetkowe koszty kredytów konsumenckich; • zbycie w pierwszym kwartale 2021 r. całości portfeli wierzytelności oraz realizacja świadczenia usług posprzedażowych, a także rozpoczęcie procesu likwidacji NS FIZ KREOS; • całkowita spłata zobowiązań z tytułu kredytów oraz spłata zobowiązań z tytułu przedterminowego wykupu obligacji; • koszty reorganizacji dotychczasowej działalności operacyjnej prowadzonej przez spółki Grupy Emitenta, w tym koszty likwidacji NS FIZ KREOS, • koszty związane z budową nowych rozwiązań IT umożliwiających świadczenie usług cyfrowych tj. usługi dostępu do informacji do rachunku bankowego (AIS), usług finansowania odroczonych płatności dla B2B (BNPL). Przedstawione Dane Wstępne zostały sporządzone na podstawie dostępnych Zarządowi Spółki wstępnych danych finansowych za II kwartał 2021 r. Szacunki dokonane zostały według najlepszej wiedzy Zarządu na dzień ich sporządzania i mogą ulec ewentualnej zmianie. Ostateczne dane finansowe za II kwartał 2021 r. zostaną opublikowane w raporcie okresowym, którego publikacja została zaplanowana w dniu 16 sierpnia 2021 roku.

Inne komunikaty

bEJltaTb