Trwa ładowanie...
bETRuryZ
Notowania
AMBRA: strona spółki
12.08.2021, 16:53

AMB Informacja o odwróceniu odpisu aktualizującego wartość udziałów w spółce zależnej

Zarząd Spółki informuje, że w toku prac nad sprawozdaniem jednostkowym Spółki za rok obrotowy 2020/2021 zakończony 30 czerwca 2021 r. podjął decyzję o odwróceniu odpisów z tytułu trwałej utraty wartości udziałów posiadanych przez Emitenta w spółce zależnej Soare Sekt a.s. z siedzibą w Brnie (Republika Czeska), w której Spółka posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym. Łączna kwota odwrócenia odpisów wynosi ok. 15,8 mln zł i powiększy wysokość wyniku netto Spółki za rok obrotowy 2020/2021, natomiast nie wpłynie ona na wysokość skonsolidowanego wyniku netto Grupy Kapitałowej AMBRA S.A. za rok obrotowy 2020/2021. Odwrócenie odpisów wynika z przeprowadzonego przez Spółkę ponownego szacunku wartości odzyskiwalnej wyżej wymienionych udziałów poprzedzonego analizą, w ramach której stwierdzono, że przestały istnieć przesłanki utraty wartości wyżej wymienionych udziałów, na podstawie których ujęte zostały w poprzednich latach odpisy z tytułu trwałej wartości.
W związku z trwającym badaniem przez biegłego rewidenta sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020/2021 nie można wykluczyć, że ostateczna kwota odwrócenia odpisów może ulec zmianie. Emitent opublikuje raport roczny za rok obrotowy 2020/2021 zawierający jednostkowe sprawozdanie finansowe spółki AMBRA S.A. i skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej AMBRA S.A. w dniu 15 września 2021 r.

Inne komunikaty

bETRurzH