Trwa ładowanie...
bEKpRUFx
Notowania
MLPGROUP: strona spółki
23.08.2021, 16:33

MLG Powołanie Komitetu Audytu na kolejną kadencję w ramach Rady Nadzorczej MLP Group S.A.

Zarząd MLP Group S.A. („Spółka”) informuje, że w związku z zakończeniem kadencji Komitetu Audytu z dniem 30 czerwca 2021 roku oraz w związku z powołaniem w dniu 14 czerwca 2021 roku, w dniu 23 czerwca 2021 roku przez uprawnionych Akcjonariuszy oraz w dniu 30 czerwca 2021 roku przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nowych Członków Rady Nadzorczej na nową, wspólną, trzyletnią kadencję, Rada Nadzorcza Spółki w dniu 18 sierpnia 2021 roku powołała nowych członków Komitetu Audytu w składzie:
- Maciej Matusiak – Przewodniczący Komitetu Audytu, - Eytan Levy - Wiceprzewodniczący Komitetu Audytu, - Piotr Chajderowski - Członek Komitetu Audytu. Zarząd Spółki jednocześnie informuje, że Komitet Audytu we wskazanym składzie spełnia kryteria niezależności oraz pozostałe wymagania określone w art. 129 ust. 1,3.5 i 6 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, tj.: a. przynajmniej jeden członek komitetu audytu posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych; b. przynajmniej jeden członek komitetu audytu posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży Spółki; c. większość członków komitetu audytu, w tym jego przewodniczący, jest niezależna od Spółki. Przewodniczący Komitetu Audytu spełnia kryteria niezależności zawarte w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 r., dotyczącego roli dyrektorów nie wykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej). Pełne życiorysy, opisy przebiegu pracy zawodowej oraz pozostałe szczegółowe informacje dotyczące Członków Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji zostały opublikowane w raporcie bieżącym numer 20/2021 z dnia 16 czerwca 2021 oraz numer 26/2021 z dnia 30 czerwca 2021 roku. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz § 5 pkt 5) i § 10 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Inne komunikaty

bEKpRUGf