Trwa ładowanie...
bEKNPgJh
Notowania
PRAGMAFA: strona spółki
24.08.2021, 15:46

PRF Otrzymanie decyzji z Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie udzielenia zezwolenia na wycofanie akcji Spółki z obrotu oraz złożenie wniosku do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie o wykluczenie akcji Spółki z obrotu

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 63/2021 z dnia 9 lipca 2021 r., Zarząd PragmaGO S.A. („Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 23 sierpnia 2021 r. powziął informację o wydaniu przez Komisję Nadzoru Finansowego („KNF”) w dniu 20 sierpnia 2021 roku decyzji w sprawie udzielenia zezwolenia na wycofanie z obrotu na rynku regulowanym 3.706.302 akcji na okaziciela Spółki z dniem 9 września 2021 roku.
Decyzja KNF obejmuje 3.706.302 akcji na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł, to jest 1.200.000 akcji serii B, 662.586 akcji serii C, 186.257 akcji serii D oraz 1.657.459 akcji serii E, zarejestrowanych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. pod kodem ISIN PLGFPRE00040. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że w dniu 23 sierpnia 2021 roku, w związku z decyzją KNF, o której mowa powyżej, złożył do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) wniosek o wykluczenie wszystkich akcji Spółki, oznaczonych kodem LEI 259400KV9G7ARDY89677, z obrotu na rynku regulowanym, prowadzonym przez GPW z dniem 9 września 2021 roku. Raport sporządzono na podstawie przepisów art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE L 173/1 z dnia 12 czerwca 2014 r.).

Inne komunikaty

bEKNPgJP