Trwa ładowanie...
bEUyXVat
Notowania
HELIO: strona spółki
10.09.2021, 14:41

HEL Nieoczekiwany charakter danych finansowych w IV kwartale 2020/2021

Zarząd Spółki HELIO S.A. informuje, że po dokonanej analizie danych finansowych za czwarty kwartał roku obrotowego 2020/2021 (tj. kwiecień – czerwiec 2021) uznał, że o ile nie wystąpią inne nietypowe zdarzenia należy spodziewać się za przedmiotowy okres zysku netto w wysokości 1.324 tys. zł względem 643 tys. zł straty netto za analogiczny kwartał ubiegłego roku (tj. kwiecień – czerwiec 2020).
W opinii Zarządu HELIO S.A. poprawa wyniku finansowego netto Spółki była możliwa przede wszystkim dzięki osiągniętemu efektowi ekonomii skali i optymalizacji kosztów operacyjnych. Choć sprzedaż kwartału była rekordowa w historii Emitenta, jej dynamika wzrostu była już na typowym dla Spółki kilkuprocentowym poziomie (wzrost o 7% r/r.). Spółka w przedmiotowym kwartale osiągnęła 54.937 tys. zł przychodów ze sprzedaży względem 51.283 tys. zł w okresie porównywalnym. Emitent uznał niniejszą informację za poufną ponieważ dotyczy osiągnięcia przez Spółkę w danym okresie sprawozdawczym wyniku finansowego netto istotnie odbiegającego od wyniku analogicznego okresu roku poprzedniego. Szczegółowe informacje na temat wyników finansowych Spółki zostaną przekazane w raporcie rocznym za okres od 1 lipca 2020 r. do 30 czerwca 2021 r., który Spółka opublikuje w dniu 29 października 2021 r.

Inne komunikaty

bEUyXVbb